Loading...

Uchwała wewnętrzna nr 1/2005 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, z dnia 23 lutego 2005 r.

dotycząca Ustanowienia Nagrody im. Dr Anny Siedleckiej dla najlepszych absolwentów Wydziału BiNoZ

W związku z przyjętym jednogłośnie w dn. 22 grudnia 2004 roku przez Radę Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi wnioskiem Instytutu Biologii o ustanowienie corocznej Nagrody im. Dr Anny Siedleckiej dla najlepszych absolwentów naszego Wydziału (uzasadnienie w załączeniu), Rada Wydziału BiNoZ postanawia:

 1. Powołać Kapitułę Nagrody w składzie: Prodziekani Wydziału (2 osoby), Z-cy Dyrektorów Instytutów ds. dydaktycznych (3 osoby), Kierownik Zakładu Biochemii, Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału BiNoZ. Razem 7 osób.
 2. Zadaniem Kapituły jest:
  • Wybór Przewodniczącego Kapituły
  • Opracowanie Regulaminu przyznawania Nagrody, a następnie przekazanie go Radzie Wydziału BiNoZ do zatwierdzenia w głosowaniu jawnym
  • Wybór kandydatów do Nagrody na podstawie przyjętego Regulaminu
 3. Okres kadencji Kapituły pokrywa się z okresem kadencji Władz Wydziału.
 4. Ostateczną decyzję o przyznaniu Nagrody podejmuje Rada Wydziału BiNoZ w głosowaniu tajnym.
 5. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej zatwierdzenia przez Radę Wydziału BiNoZ.

 

Regulamin Nagrody im. Dr Anny Siedleckiej dla najlepszych absolwentów Wydziału BiNoZ

 1. Nagrodę przyznaje się corocznie, najlepszym absolwentom Wydziału BiNoZ za wybitne wyniki w nauce oraz działalność naukową i organizacyjną na studiach.
 2. Nagrodą mogą być uhonorowani tylko absolwenci stacjonarnych studiów magisterskich.
 3. Liczba osób nagrodzonych odpowiada liczbie kierunków prowadzonych na Wydziale BiNoZ.
 4. Formą wyróżnienia jest dyplom uznania oraz nagroda rzeczowa w zależności od możliwości finansowych Wydziału.
 5. Warunkiem otrzymania nagrody jest: a. średnia ocen powyżej 4,5 - z egzaminów i zaliczeń na prawach egzaminów uzyskana w ciągu wszystkich lat studiów; b. otrzymanie ocen bardzo dobrych z pracy magisterskiej oraz z egzaminu końcowego; c. ukończenie studiów, łącznie z obroną pracy, w terminie do 15 września każdego roku; d. udział w pracach kół naukowych.
 6. Kandydatów do Nagrody (dowolną liczbę osób), wraz z pisemnym uzasadnieniem zgłasza Kapitule przewodniczący komisji do egzaminu magisterskiego w terminie nie później niż 5 dni od daty obrony pracy.
 7. Kapituła Nagrody im. Anny Siedleckiej licząca 7 osób (dwóch Prodziekanów, 3 Zastępców Dyrektorów Instytutów, Kierownik Zakładu Biochemii oraz Przewodniczący Samorządu Studenckiego), w głosowaniu tajnym wybiera po jednej osobie z każdego kierunku studiów i kieruje swoje wnioski do Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. Zgłaszanie kandydatów do Nagrody powinno być zakończone w terminie do 20 września każdego roku.
 8. Wręczenie nagrody odbywać się będzie podczas ceremonii wręczenia dyplomów ukończenia studiów lub immatrykulacji studentów pierwszego roku studiów.
 9. Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem Uchwały Wewnętrznej Rady Wydziału BiNoZ Nr 1/2005 z dn. 23 lutego 2005 r.

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska