Loading...

Rozwój naukowy kadry w roku 2009

stanowisko profesora zwyczajnego:

 

prof. dr hab. Wanda Małek z Zakładu Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS uzyskała mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego z dniem 1 lutego 2009 roku.

 

 

stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biotechnologii:


dr Anna Jarosz-Wilkołazka - adiunkt w Zakładzie Biochemii UMCS

Temat rozprawy: "Lakaza z Cerrena unicolor jako nowoczesne narzędzie biotechnologiczne"
Recenzenci: prof. dr hab. Danuta Witkowska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr hab. Marian Filipiak - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Zdzisław Targoński - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. Tomasz Twardowski - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

 Uchwała Rady Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2009 roku.

 

 

stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii:

 

dr Tomasz Stępkowski - starszy specjalista w Pracowni Biologii Molekularnej Roślin Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Temat rozprawy: "Pochodzenie i rozprzestrzenianie się genów nodulacji w populacjach Bradyrhizobium"
Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Łojkowska - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku
prof. dr hab. Piotr Sobiczewski - Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
dr hab. Dariusz Bartosik - Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn - Katedra Biologii Molekularnej, Uniwersytet Gdański

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 9 września 2009 roku.

 

dr inż. Barbara Łotocka - adiunkt w Katedrze Biologii Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

Temat rozprawy: "Anatomia rozwojowa i ultrastruktura brodawek korzeniowych o nieograniczonym wzroście i jej specyfika u roślin z plemienia Genisteae"
Recenzenci: dr hab. Cezary Mądrzak - Katedra Biochemii i Biotechnologii AR w Poznaniu
prof. dr hab. Józef Bednara - Instytut Biologii UMCS
prof. dr hab. Maria Olszewska - Katedra Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej
i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Adam Woźny - Zakład Botaniki Ogólnej UAM w Poznaniu

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 9 grudnia 2009 roku.

 

 

stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii:

 

dr Wojciech Zgłobicki - adiunkt w Zakładzie Geologii i Ochrony Litosfery Instytutu Nauk o Ziemi UMCS

Temat rozprawy: "Geochemiczny zapis działalności człowieka w osadach stokowych i rzecznych"
Recenzenci: prof. dr hab. Leon Andrzejewski - Instytut Geografii Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Kazimierz Klimek - Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu Uniwersytetu Śląskiego
doc. dr hab. Anna Pasieczna - Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie
prof. dr hab. Piotr Roniewicz - Instytut Geologii Podstawowej Uniwersytetu Warszawskiego

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 17 czerwca 2009 roku.


 

stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii:

 

mgr Przemysław Grela - asystent w Zakładzie Biologii Molekularnej Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Temat rozprawy: "Charakterystyka strukturalna kwaśnych białek większej podjednostki rybosomalnej"
Promotor: dr hab. Marek Tchórzewski - Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Barciszewski - Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
dr hab. Edward Darżynkiewicz - Uniwersytet Warszawski

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 18 listopada 2009 roku.

 

 

mgr Aleksandra Seta - słuchaczka Studiów Doktoranckich w Zakładzie Anatomii i Cytologii Roślin Instytutu Biologii

Temat rozprawy: "Lokalizacja lipoksygenazy w komórkach rozwijającego się zalążka Larix kaempferi (Lamb.) Carr."
Promotor: dr hab. Ewa Szczuka prof. nadzw. - Instytut Biologii UMCS
Recenzenci: dr hab. Rafał Mól - UAM w Poznaniu
prof. dr hab. Elżbieta Weryszko-Chmielewska - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 15 grudnia 2009 roku.

 

 

mgr Ewa Janik - asystent w Zakładzie Fizjologii Roślin Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy: "Wpływ metali ciężkich na molekularne mechanizmy fotoprotekcyjne u roślin Secale cereale"
Promotor: dr hab. Waldemar Maksymiec - Instytut Biologii UMCS
Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Romanowska - Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Kazimierz Strzałka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 15 grudnia 2009 roku.

 

  

mgr Anna Olszewska - studentka Studiów Doktoranckich w Zakładzie Biochemii UMCS

Temat rozprawy: "Wykorzystanie grzybów do dekoloryzacji barwników stosowanych w przemyśle włókienniczym"
Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Dernałowicz-Malarczyk - Zakład Biochemii UMCS
Recenzenci: prof. dr hab. Korneliusz Miksch - Politechnika Śląska
prof. dr hab. Marianna Turkiewicz - Politechnika Łódzka

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 28 stycznia 2009 roku.

 

 

mgr Anna Rysiak - studentka Studiów Doktoranckich w Zakładzie Geobotaniki Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy: "Flora roślin naczyniowych Lublina i jej antropogeniczne przemiany"
Promotor: prof. dr hab. Florian Święs - Instytut Biologii UMCS
Recenzenci: prof. dr hab. Marian Wesołowski - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Zygmunt Wnuk - Uniwersytet Rzeszowski

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 18 marca 2009 roku.

 

 

mgr Monika Słupecka - asystent w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie

Temat rozprawy: "Rola egzogennej leptyny i greliny w procesie przebudowy nabłonka błony śluzowej jelita cienkiego u nowo narodzonych prosiąt"
Promotor: prof. dr hab. Stefan G. Pierzynowski - Department of Cell and Organism Biology Lund University w Szwecji
Recenzenci: prof. dr hab. Antoni Gawron - Instytut Biologii UMCS
prof. dr hab. Paweł Sysa - SGGW w Warszawie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 10 czerwca 2009 roku.

 

 

mgr Piotr Dobrowolski - asystent w Zakładzie Anatomii Porównawczej i Antropologii Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy: "Preparat włókna ziemniaczanego - Povex a oddziaływanie akrylamidu na jelito cienkie"
Promotor: prof. dr hab. Antoni Gawron - Instytut Biologii UMCS
Recenzenci: prof. dr hab. Regina Cybulska - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Danuta Kruszewska - Department of Cell and Organism Biology Lund University w Szwecji

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 10 czerwca 2009 roku.

 

 

stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii:

 

mgr Małgorzata Stanicka - asystent w Zakładzie Ochrony Środowiska Instytutu Nauk o Ziemi UMCS

Temat rozprawy: "Rola środowisk naukowych, administracji publicznej i organizacji społecznych w tworzeniu i funkcjonowaniu obszarów chronionych Lubelszczyzny"
Promotor: prof. dr hab. Marian Harasimiuk - Instytut Nauk o Ziemi UMCS
Recenzenci: dr hab. Tadeusz Chmielewski - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Andrzej Mizgajski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 28 października 2009 roku.

 

 

mgr Andrzej Ginalski - słuchacz Studiów Doktoranckich z geografii w Zakładzie Geologii i Ochrony Litosfery

Temat rozprawy: "Efektywność funkcjonowania krajowych form ochrony przyrody oraz procesu wdrażania sieci Natura 2000 w Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Czeskiej i Wielkiej Brytanii"
Promotor: prof. dr hab. Marian Harasimiuk - Instytut Nauk o Ziemi UMCS
Recenzenci: dr hab. Mariusz Kistowski - Uniwersytet Gdański
dr hab. Andrzej Mizgajski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 28 października 2009 roku.

  

 

mgr Małgorzata Buczek-Kowalik - słuchaczowi Studium Doktoranckiego w Zakładzie Geografii Regionalnej i Turyzmu

Temat rozprawy: "Funkcjonowanie turystyki uzdrowiskowej na obszarze transgranicznym Karpat w okresie transformacji ustrojowych"
Promotor: dr hab. Andrzej Świeca prof. nadzw. - Instytut Nauk o Ziemi UMCS
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Matczak - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Stefan Bartoszewski - Instytut Nauk o Ziemi UMCS

  Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 28 października 2009 roku.

 

 

mgr Andriy Stefanyshyn - słuchacz Studiów Doktoranckich w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów

Temat rozprawy: "Przemiany krajobrazu rolniczo-przemysłowego Jaworowskiego rejonu administracyjnego w okresie transformacji ustrojowej na Ukrainie"
Promotor: prof. dr hab. Józef Wojtanowicz - Instytut Nauk o Ziemi UMCS
Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Szczypek - Uniwersytet Śląski
dr hab. Andrzej Świeca, prof. nadzw. - Instytut Nauk o Ziemi UMCS

  Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 21 stycznia 2009 roku.

 

 

mgr Andriy Dobryansky - słuchacz Studiów Doktoranckich w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów

Temat rozprawy: "Przemiany krajobrazu rolniczego w mościckim rejonie administracyjnym w warunkach transformacji ustrojowej na Ukrainie"
Promotor: prof. dr hab. Maria Łanczont - Instytut Nauk o Ziemi UMCS
Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Gudowski - Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Zbigniew Klimowicz - Instytut Nauk o Ziemi UMCS

  Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 21 stycznia 2009 roku.

 

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska