Loading...

Regulamin praktyk zawodowych dla studentów studiów pierwszego stopnia realizowanych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS

Na podstawie: USTAWY z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) DZIAŁ IV. Studia i studenci, Rozdział 1. Organizacja studiów art. 166.1 ust. 2. oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. § 13.1. i § 13.2. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, jak również: Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r., § 1 ust. 5 w sprawie zapewnienia studentom odbycia praktyk przewidzianych w standardach kształcenia oraz Zarządzenia Nr 16/2009 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 marca 2009 r., § 1. w sprawie studenckich praktyk zawodowych, ćwiczeń terenowych i plenerów uchwalamy, co następuje:

§ 1.

Praktyki zawodowe są integralną częścią programów studiów zatwierdzonych przez Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

§ 2.

Celem praktyki zawodowej jest poszerzenie przez studenta wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie studiów oraz wykształcenie umiejętności zastosowania jej w praktyce, zapoznanie się studenta z organizacją i funkcjonowaniem urzędów, przedsiębiorstw i innych instytucji – przyszłych pracodawców – oraz z ich potrzebami i wymaganiami w stosunku do absolwentów studiów pierwszego stopnia realizowanych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS.

§ 3.

 1. Student studiów pierwszego stopnia jest zobowiązany do zaliczenia w V semestrze praktyki zawodowej w wymiarze określonym przez program studiów:
  1.1. na kierunku biologia - 3 tygodnie
  1.2. na kierunku biotechnologia - 3 tygodnie
 2. Praktyki zawodowe mogą być realizowane już po zakończeniu zajęć dydaktycznych IV semestru.

§ 4.

 1. Praktyka zawodowa może być realizowana indywidualnie lub grupowo.
 2. Miejsce praktyki powinno odpowiadać ogólnym celom praktyki wynikającym z programu studiów.
 3. Dopuszcza się kilka form realizacji praktyki zawodowej:
  • w jednostkach gospodarczych, urzędach i instytucjach publicznych, instytucjach naukowo-badawczych, laboratoriach, itp.,
  • w ramach zorganizowanej przez jednostki naukowo-dydaktyczne Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS działalności, pod warunkiem, że pozwala ona osiągnąć cele praktyki,
  • w formie obozu naukowego, udziału w pracach koła naukowego lub uczestnictwa w terenowych badaniach naukowych realizowanych przez Wydział.
 4. Wyboru miejsca praktyki dokonuje student w porozumieniu z daną jednostką (wg § 4, pkt. 3) oraz z odpowiednim Kierownikiem lub Opiekunem praktyk z ramienia Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.
 5. Po uzyskaniu zgody Dziekana Wydziału praktyka zawodowa może być realizowana za granicą.
 6. Opiekun praktyki może zaliczyć praktykę na podstawie:
  • osobiście prowadzonej działalności gospodarczej związanej z kierunkiem studiów,
  • zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w instytucji gwarantującej uzyskanie odpowiednich umiejętności zapisanych w programie studiów,
  • odbycia praktyki zawodowej odbytej w ramach innej szkoły wyższej lub zawodowej,
  • odbycia stażu lub praktyki w przedsiębiorstwach krajowych lub zagranicznych gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych.
 7. W uzasadnionych przypadkach (np. choroba, ciąża, urlop macierzyński) Dziekan Wydziału, po zasięgnięciu opinii Kierownika lub Opiekuna praktyk, może wyrazić zgodę na zmianę terminu odbywania praktyki.

§ 5.

Student odbywający praktykę zawodową musi być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. Student ubezpiecza się indywidualnie. Okazanie dokumentu poświadczającego ubezpieczenie jest warunkiem zawarcia umowy o organizację praktyk. Sprawdzeniem dokumentu poświadczającego ubezpieczenie zajmuje się Opiekun praktyki.

§ 6.

 1. Prowadzeniem spraw związanych z praktyką, na szczeblu Instytutu zajmują się: Kierownik praktyk lub Opiekun praktyk, których powołuje Dziekan Wydziału dla każdego kierunku studiów.
 2. Do zadań Kierownika praktyk należy:
  • przygotowanie oferty zakładów pracy, w których studenci mogliby odbywać praktykę zawodową,
  • organizacja spotkań informujących studentów o zasadach odbywania oraz warunkach zaliczenia praktyk,
  • opracowanie Ramowego Programu Praktyk,
  • kierowanie studenta na praktykę na wniosek studenta,
  • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad przebiegiem praktyki,
  • opiniowanie wniosków studentów do Dziekana Wydziału o zmianę terminu odbycia praktyk.
 3. Do zadań Opiekuna praktyk należy:
  • przygotowanie dokumentów oraz monitorowanie ich terminowego obiegu pomiędzy Dziekanatem Wydziału Biologii i Biotechnologii a studentem,
  • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad przebiegiem praktyki,
  • kontakt ze studentami podczas trwania praktyki i podejmowanie interwencji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub problemów,
  • zaliczanie praktyki.
 4. Dziekan Wydziału na wniosek Dyrektora Instytutu może podjąć decyzję, o powołaniu osoby, która jednocześnie będzie pełniła funkcję Kierownika praktyk oraz Opiekuna praktyk.
 5. Dziekan Wydziału może odstąpić od powołania Kierownika praktyk. W przypadku odstąpienia od powołania Kierownika praktyk, jego zadania wymienione w § 6, pkt. 2 niniejszego regulaminu przejmuje Opiekun praktyk.

§ 7.

 1. Sposób rozliczania Kierowników oraz Opiekunów odpowiedzialnych za realizowanie przez studentów praktyk zawodowych reguluje Uchwała Nr XXII-10.3/09 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 czerwca 2009 r. (§4 ust. 5 pkt 4 oraz § 12 ust. 1 pkt 4) oraz Zarządzenie Nr 48/2009 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 21 lipca 2009 r. (Rozdz. 4 § 16: ust. 1 pkt 1; ust. 2; ust. 4).
 2. Podział studentów realizujących praktykę zawodową na grupy dokonywany jest przez zastępcę Dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych.
 3. Na jednego Opiekuna praktyk może przypadać kilka grup. Decyzję w sprawie liczby grup powierzanych Opiekunowi podejmuje Dziekan Wydziału w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu ds. studenckich i dydaktycznych.

§ 8.

 1. Podstawą odbywania praktyki jest umowa Uczelni z Zakładem pracy, w którym praktyka będzie realizowana.
 2. Umowę o praktykę zawiera w imieniu Uczelni Dziekan Wydziału.
 3. Szczegółowe wymagania w zakresie organizacji praktyk dla studentów nieujęte w niniejszym Regulaminie znajdują się w Ramowych Programach Praktyk wymienionych w § 3 niniejszego regulaminu.

§ 9.

Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie wypełnionego dzienniczka praktyk, potwierdzonego przez Zakład pracy, w której student odbywał praktykę. Zaliczenie odbywa się w semestrze, w którym odbywa się praktyka.

§ 10.

Traci moc Regulamin praktyk zawodowych zaakceptowany przez Radę Wydziału BiNoZ na posiedzeniu 20.01.2010 r.

 

                                                                                                                                     Dziekan

                                                                                                                Wydziału Biologii i Biotechnologiii UMCS

  

Regulamin praktyk zawodowych został zatwierdzony przez Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii na posiedzeniu 19.06.2013r. oraz 19.02.2014r. (w zakresie paragrafu 3)

 

ZałącznikWielkość
Dziennik praktyk.doc180.5 KB

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska