Loading...

Uchwała wewnętrzna Nr 3/2003 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, z dnia 23 września 2003 r.

dotycząca: kryteriów ustalania listy rankingowej kandydatów do stypendium z Funduszu Stypendialnego UMCS

W związku z Zarządzeniem rektora UMCS Nr 19/2002 z dn. 19 kwietnia 2002 r. o utworzeniu Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi uchwala następujące zasady kwalifikowania kandydatów (profesorów i doktorów habilitowanych) do tego stypendium:

 1. Głównym kryterium kwalifikowania kandydatów będzie udokumentowany, oryginalny dorobek naukowy (spis publikacji z załączonymi kserokopiami pierwszych stron prac), którego wartość oceniana będzie przez Kolegium dziekańskie na podstawie tzw. KBN-owskich punktów stosowanych przy kategoryzacji jednostek naukowych. Do dorobku kandydata zaliczać się również będą publikacje przyjęte do druku (oświadczenie Redakcji).
 2. za okres oceny kandydata przyjmuje się ostatnie pięć i pół roku przed datą rozpatrywania wniosków.
 3. Suma uzyskanych punktów przez kandydata decydować będzie o jego miejscu na liście rankingowej.
 4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez kandydatów sąsiadujących ze sobą na liście rankingowej, o ich miejscu decydować będą w następującej kolejności udokumentowane na piśmie osiągnięcia naukowe i organizacyjne:
  • wyróżnienia zagranicznych i polskich organów państwowych, resortowych i instytucji naukowych,
  • członkowstwo (z wyboru środowiska naukowego) w pracach zagranicznych i polskich instytucji lub organizacji naukowych,
  • udział w zagranicznych i polskich radach redakcyjnych czasopism naukowych,
  • inne prace (organizacja Zjazdów, Konferencji, Wystaw itp.).
 5. Powyższe zasady (p-ty 1-4) mogą ulec zmianie decyzją RW BiNoZ w przypadku, gdy KBN lub MENiS zmienią zasady parametrycznej oceny jednostek naukowych.
 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Wydziału BiNoZ.

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska