Loading...

Rozwój naukowy kadry w roku 2010

tytuł profesora nauk biologicznych:

 

prof. dr hab. Wiesław Mułenko z Zakładu Botaniki i Mykologii Instytutu Biologii UMCS - postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2010 roku.

  

prof. dr hab. Wojciech Rzeski z Zakładu Wirusologii i Immunologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS - postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2010 roku.

 

 prof. dr hab. Piotr Wlaź z Zakładu Fizjologii Zwierząt Instytutu Biologii UMCS - postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2010 roku.

 

prof. dr hab. Bernard Staniec z Zakładu Zoologii Instytutu Biologii UMCS - postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2010 roku.

 

 

tytuł profesora nauk o Ziemi:

 

prof. dr hab. Andrzej Świeca z Zakładu Geografii Regionalnej i Turyzmu Instytutu Nauk o Ziemi UMCS - postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2010 roku.

 

 

stanowisko profesora nadzwyczajnego:

 

dr hab. Lech Lechowski z Zakładu Zoologii Instytutu Biologii UMCS uzyskał z dniem 1 lutego 2010 r. mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS. Uchwała Nr XXII-14.9/10 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 27 stycznia 2010 roku.

  

dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Zakładu Wirusologii i Immunologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS uzyskała z dniem 1 lipca 2010 r. mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS. Uchwała Nr XXII-20.8/10 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 30 czerwca 2010 roku.

 

 

stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii:

 

dr Krystyna Winiarczyk - adiunkti w Zakładzie Anatomii i Cytologii Roślin Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy: "Badania embriologiczne bezpłodnych ekotypów Allium sativum L."
Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Gabara - Katedra Cytologii i Cytochemii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Romana Izmaiłow - Instytut Botaniki UJ w Krakowie
dr hab. Dorota Kwiatkowska - Zakład Biofizyki i Morfogenezy Roślin Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. dr hab. Adam Woźny - Instytut Biologii Eksperymentalnej UAM w Poznaniu

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 6 stycznia 2010 roku.

 

  

stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii:

 

mgr Adrianna Sławińska-Brych - asystent w Zakładzie Biologii Komórki Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy: "Przeciwnowotworowa aktywność statyn w hodowlach komórek in vitro"
Promotor: prof. dr hab. Renata Śnieżko - Instytut Biologii UMCS
Recenzenci: prof. dr hab. Anna Dmoszyńska - Katedra i Klinika Hematoonkologii
i Transplantacji Szpiku Kostnego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
doc. dr hab. Egbert Piasecki - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
PAN we Wrocławiu

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 17 marca 2010 roku.

 

 mgr Mateusz Koselski - słuchacz Studiów Doktoranckich w Zakładzie Biofizyki Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy: "Charakterystyka zmian potencjału błonowego komórek gametofitu Physcomitrella patens"
Promotor: dr hab. Halina Dziubińska, prof. nadzw. UMCS - Instytut Biologii UMCS
Recenzenci: prof. dr hab. Waldemar Karcz - Katedra Fizjologii Roślin Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach
prof. dr hab. Wiesław Gruszecki - Zakład Biofizyki Instytutu Fizyki UMCS

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2010 roku.

  

mgr Magdalena Mizerska-Dudka - słuchacz Studiów Doktoranckich w Zakładzie Immunologii Bezkręgowców Biologii UMCS

Temat rozprawy: "Mechanizmy odpowiedzi immunologicznej Galleria mellonella po zakażeniu entomopatogennym szczepem Pseudomonas aeruginosa"
Promotor: prof. dr hab. Teresa Jakubowicz - Instytut Biologii UMCS
Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysława I. Boguś - Instytut Parazytologii PAN w Warszawie
prof. dr hab. Martyna Kandefer-Szerszeń - Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku.

  

mgr Edyta Buczyńskaasystent w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Temat rozprawy: "Chruściki (Trichoptera) Roztocza "
Promotor: prof. dr hab. Witold Kowalik - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Recenzenci: dr hab. Bernard Staniec, prof. nadzw. - Instytut Biologii UMCS
prof. dr hab. Anna Liana - Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku.

  

mgr Rafał Krawczykasystent w Zakładzie Ochrony Przyrody Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy: "Analiza rozmieszczenia roślin naczyniowych w dolinie rzecznej na przykładzie dolnego Sanu "
Promotor: dr hab. Marek Kucharczyk - Instytut Biologii UMCS
Recenzenci: dr hab. Barbara Tokarska-Guzik - Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. Krystyna Towpasz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku.

  

mgr Aneta Strachecka – słuchacz Studiów Doktoranckich na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Temat rozprawy: "Proteazy i inhibitory proteaz na powierzchni ciała pszczoły miodnej (Apis mellifera) jako element odporności nieswoistej"
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Żółtowska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. Wanda Małek - Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku.

 

 mgr Joanna Pilipczuk – słuchacz Studiów Doktoranckich w Zakładzie Zoologii Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy: "Weryfikacja pozycji systematycznej rodzajów Carpelimus LEACH, 1819 i Thinodromus KRAATZ, 1857, (Coleoptera: Staphylinidae, Oxytelinae) na podstawie cech morfologicznych larw i badań molekularnych"
Promotor: dr hab. Bernard Staniec, prof. nadzw. - Instytut Biologii UMCS
Recenzenci: dr hab. Bożena Łagowska, prof. nadzw. - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Mariusz Tarnawski, prof. nadzw. - Uniwersytet Wrocławski

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 22 września 2010 roku.

 

 mgr Marta Decasystent w Zakładzie Prewencji Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Temat rozprawy: „Konglutynina – ocena wybranych właściwości biochemicznych i biologicznych”
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wernicki - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki - Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
prof. dr hab. Martyna Kandefer-Szerszeń - Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 22 września 2010 roku.

 

 mgr Krzysztof Sobczykabsolwent Studiów Doktoranckich w Zakładzie Biochemii UMCS

Temat rozprawy: "Naturalne inhibitory proteaz asparaginowych z grzybów rozkładających
drewno
"
Promotor: dr hab. Krzysztof Grzywnowicz, prof. nadzw. UMCS - Zakład Biochemii UMCS
Recenzenci:

prof. dr hab. Wiesław Bielawski - Katedra Biochemii SGGW w Warszawie

dr hab. Jan Gutowicz, prof. nadzw. - Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów Uniwersytetu Wrocławskiego

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 8 grudnia 2010 roku.

   

 

stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologii:

 

mgr Jolanta Polak - asystent w Zakładzie Biochemii UMCS

Temat rozprawy: "Synteza substancji barwnych przez lakazę grzybową"
Promotor: dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka - Zakład Biochemii UMCS
Recenzenci:

prof. dr hab. Stanisław Ledakowicz - Katedra Inżynierii Bioprocesowej Politechniki Łódzkiej

prof. dr hab. Zdzisław Targoński - Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 17 listopada 2010 roku.

  

 

stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii:

 

mgr Marta Kusznerczuk - słuchacz studiów doktoranckich w  Zakładzie Geografii Fizycznej i Paleogeografii Instytutu Nauk o Ziemi

Temat rozprawy: "Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania procesów fluwialnych w dolinie Bugu pod Janowem Podlaskim"
Promotor: prof. dr hab. Maria Łanczont - Instytut Nauk o Ziemi UMCS
Recenzenci: prof. dr hab. Marian Harasimiuk - Instytut Nauk o Ziemi UMCS
prof. dr hab. Kazimierz Klimek - Uniwersytet Śląski w Sosnowcu

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 23 czerwca 2010 roku.

 

mgr Piotr Bartmiński - asystenta w Zakładzie Gleboznawstwa Instytutu Nauk o Ziemi

Temat rozprawy: "Dynamika procesu bagiennego w glebach organicznych torfowiska poddanego zabiegom renaturyzacyjnym"
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Dębicki - Instytut Nauk o Ziemi UMCS
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Łachacz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. Stefan Skiba - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 23 czerwca 2010 roku.

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska