Loading...

Uchwała wewnętrzna nr 1/2009 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, z dnia 21 stycznia 2009 r.

w sprawie określenia minimalnego dorobku naukowego (w systemie punktowej oceny) wymaganego od kandydatów na stanowiska adiunkta, profesora nadzwyczajnego UMCS i profesora zwyczajnego

 Na podstawie art.116 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dziennik Ustaw nr 164, poz. 1365, art. 114 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu UMCS z dnia 14 czerwca 2006 (§100, punkt 2) Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi uchwala:

 1. Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora. Kryteriami kwalifikacyjnymi konkursu na stanowisko adiunkta są:
  • dorobek naukowy i organizacyjny, a w przypadku pracowników naukowo-dydaktycznych również osiągnięcia dydaktyczne
  • w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego wymagana jest dodatkowo opinia kierownika zakładu o perspektywach uzyskania habilitacji oraz umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych
 2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego UMCS może być zatrudniona osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Kryteriami kwalifikacyjnymi konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego są:
  • istotny dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego
  • udział w rozwoju kadry naukowej (w szczególności opieka nad doktorantem oraz udział w akademickich i naukowych procedurach ocen)
  • osiągnięcia dydaktyczne (np. promotorstwo prac dyplomowych)
  • starania o środki zewnętrzne na działalność naukowo-dydaktyczną.
 3. Na stanowisku profesora zwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł naukowy profesora. Kryteriami kwalifikacyjnymi konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego są:
  • istotny dorobek naukowy po uzyskaniu tytułu profesora
  • udział w rozwoju kadry naukowej i w procedurach ocen dorobku naukowego
  • osiągnięcia dydaktyczne (wymóg ten nie dotyczy pracowników naukowych)
  • starania o środki zewnętrzne na działalność naukowo-dydaktyczną
  • aktywność organizacyjna w Uniwersytecie i środowisku
 4. Dorobek naukowy, osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne, osoby ubiegającej się o ww. stanowiska, nie mogą być niższe niż:
  • na stanowisko adiunkta - 70 punktów od początku zatrudnienia,
  • na stanowisko profesora nadzwyczajnego - 190 punktów od uzyskania stopnia doktora habilitowanego
  • na stanowisko profesora zwyczajnego - 300 punktów od uzyskania tytułu profesora

Punktacja za publikacje - wg listy publikacji ogłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Punktacja za monografie, podręczniki, rozdziały w monografiach i podręcznikach - wg kryteriów przyjętych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla oceny parametrycznej jednostek. Wznowienia podręczników i monografii nie są punktowane. Punkty za inne rodzaje działalności naukowej, a także za działalność dydaktyczną i organizacyjną - jak w kartach oceny okresowej nauczycieli akademickich UMCS. Karty oceny zostały wprowadzone uchwałami Senatu UMCS (Uchwały Nr XXI-14.2/07 z 24 stycznia 2007 i Nr 26.4/08 z 28 maja 2008), a ich wzory są dostępne na stronach internetowych UMCS (Akty prawne - Monitor).

Nadzór nad zachowaniem postanowień uchwały sprawują kierownicy zakładów i dyrektorzy instytutów.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia i może być zmieniona w przypadku zmiany przepisów będących podstawą jej przygotowania.
 

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska