Loading...

Ogłoszenie konkursu na realizację projektów w programie „Ideas Plus”

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ogłasza konkurs na realizację projektów w programie „Ideas Plus”

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. o ustanowieniu programu pn. „Ideas Plus” (M. P. Nr 86, poz. 1011) ogłasza się konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach ww. programu.

1. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze obejmujące zadania badawcze (lub ich część) zgłoszone do uczestnictwa w konkursach programu POMYSŁY przeprowadzanych przez Europejską Radę Badań Naukowych (konkursy IDEAS European Research Council): ERC – 2010-StG i ERC-2010-AdG, które uzyskały w pierwszym etapie ocenę wyższą niż 70 punktów, ale nie zostały przyjęte do finansowania.

2. Wnioski mogą składać jednostki naukowe określone w art. 2 pkt 9 lit. a - e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).

3. Jednostka naukowa, która nie otrzymuje dotacji na działalność statutową, dołącza do wniosku informacje dotyczące:

  • badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników tej jednostki oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań;
  • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

4. Do wniosku dołącza się:

  • zgłoszenie do konkursu POMYSŁY przeprowadzanego przez Europejską Radę Badań Naukowych;
  • dokumenty informujące o wyniku merytorycznej oceny zgłoszenia.

5. Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

6. Do konkursu nie mogą być zgłaszane projekty obejmujące badania naukowe finansowane wcześniej lub obecnie ze środków budżetowych na naukę.

7. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne. Wnioski niespełniające wymagań formalnych zwraca się wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.

8. Przy przyznawaniu środków finansowych w ramach programu bierze się pod uwagę następujące kryteria:

  • wartość naukową projektu;
  • ocenę uzyskaną przez zgłoszenie uczestnictwa w konkursach programu POMYSŁY przeprowadzanych przez Europejską Radę Badań Naukowych;
  • zasadność planowanych kosztów projektu badawczego w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
  • możliwość wykonania projektu, w tym dorobek naukowy i kwalifikacje wykonawców oraz wyposażenie jednostki.

9. Wnioski sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia, podpisane przez kierownika projektu oraz osoby reprezentujące jednostkę naukową, należy przesłać w dwóch egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres : Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Ideas Plus 2011”.

10. Wnioski, które wpłynęły po terminie nie będą rozpatrywane.

11. Złożenie wniosku do konkursu oznacza przyjęcie określonych powyżej zasad postępowania konkursowego i oceny wniosków.

12. Wnioski przyjęte do konkursu będą oceniane według kryteriów określonych w pkt 8 przez zespół interdyscyplinarny powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).

13. Na podstawie dokonanej oceny zespół przedstawia ministrowi listę rankingową projektów wraz z opinią w sprawie zakwalifikowania do realizacji projektów objętych tą listą.

14. Na podstawie listy rankingowej minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizacje projektów.

15. Jednostka naukowa jest zobowiązana w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w urzędzie obsługującym ministra 4 egzemplarze umowy o realizację projektu, zawierającej jego harmonogram i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy.

16. W przypadku przyjęcia do finansowania projektów badawczych związanych z:
koniecznością wykonania doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka,
koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach,
prowadzeniem badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną,
prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów - przed zawarciem umowy jednostka naukowa przedstawia kopię zgody właściwej komisji bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach lub kopię zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

17. Informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (22) 52-92-468.

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska