Loading...

UCHWAŁA Nr 1/2011 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 20 czerwca 2011 r.

Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w oparciu o uchwałę Senatu Nr XXII-28.1/11 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przekształcenia Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w dwa wydziały – Wydział Biologii i Biotechnologii i Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej podjęła n/w uchwałę

§ 1.

Z dniem 1 października 2011 roku studenci studiujący na kierunkach: „geografia oraz „turystyka i rekreacja będą studentami Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

§ 2.

Z dniem 1 października 2011 roku studenci studiujący na kierunkach „biologia” oraz biotechnologia” będą studentami Wydziału Biologii i Biotechnologii.

§ 3.

Osoby, które nie złożyły egzaminu dyplomowego do dnia 30 września 2011 r., a uzyskają zgodę Dziekana na przedłużenie terminu złożenia pracy o 1 miesiąc zgodnie z § 34 ust. 2 regulaminu studiów i złożą egzamin dyplomowy po 1 października 2011 r. otrzymują dyplomy odpowiednio nowych Wydziałów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku.

Dziekan
Prof. dr hab. Anna Tukiendorf

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska