Loading...

Informacja dotycząca wyników ankiety oceny zajęć dydaktycznych

Poniższa informacja, zaakceptowana przez Samorząd Studencki, dotyczy wyników ankiety oceny zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w roku akademickim 2010/2011.

W dniach 23 maja – 30 czerwca 2011 roku została przeprowadzona pierwsza edycja nowej Ankiety Oceny Zajęć, mająca na celu poznanie opinii studentów na temat jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych w UMCS. Była to pierwsza ankieta uruchomiona w elektronicznym systemie ankietowania. Ponieważ jest to rok wdrożeniowy dla nowej formy Ankiety, należy ją traktować jako pilotażową.

Podstawę prawną nowej ankiety stanowi Zarządzenie Nr 37/2010 JM Rektora UMCS z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Ankiety Oceny Zajęć. Zgodnie z jego postanowieniami wyniki osobowe ankiet otrzymują Rektor, Dziekani oraz nauczyciele akademiccy, których zajęcia były oceniane. Średnie wyniki Wydziałów są podawane do wiadomości publicznej.

Oceny były przyznawane oddzielnie dla każdego przedmiotu prowadzonego przez pracownika. Aby zagwarantować anonimowość wprowadzony został mechanizm logowania za pomocą tzw. tokenów, uprawniających do zalogowania się w systemie i wypełnienia ankiety.

Studenci oceniali jedynie prowadzących zajęcia w semestrze letnim 2010/2011 na studiach stacjonarnych - przyznając im od 1 do 5 punktów, w dziesięciu kategoriach:

 1. Zajęcia odbywały się w planowanym czasie.
 2. Prowadzący/a traktował/a studentów z szacunkiem.
 3. Podczas zajęć prowadzący/a tworzył/a warunki sprzyjające zdobywaniu wiedzy.
 4. Zajęcia były prowadzone w sposób umożliwiający zrozumienie materiału.
 5. Prowadzący/a w pełni wykorzystał/a czas przeznaczony na zajęcia.
 6. Studenci mieli możliwość zadawania pytań lub wyrażania własnych poglądów na omawiany temat.
 7. Wymagania wobec studentów zostały wyraźnie określone.
 8. Sposób prowadzenia zajęć pobudzał zainteresowanie przedmiotem.
 9. Zajęcia przygotowywały do rozwiązywania problemów teoretycznych lub praktycznych.
 10. Wymagania określone wobec studentów były przestrzegane.

Ankietę wypełniło około 16% studentów UMCS. Średni wynik Uniwersytetu wyniósł 4,37 w skali ocen od 1 do 5. Raport z przeprowadzonego badania ankietowego opracował Zespół Obsługi Systemu Jakości Kształcenia i sporządził dla każdego Wydziału zestawienie z osobami najlepiej i najgorzej ocenionymi – wybierając do rankingu nauczycieli, których zajęcia oceniło nie mniej niż 5 osób.

Uczelniany Zespół ds. jakości Kształcenia, po zapoznaniu się z raportem uznał, że taka liczba oceniających nie jest jednak wystarczająco reprezentatywna, podkreślił pilotażowy charakter nowej formy ankiety i pozostawił do decyzji Wydziałów sposób przedstawienia studentom wyników tego badania.

Po konsultacjach z Samorządem Studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii władze Wydziału proponują przedstawić ogólne zestawienie wyników ankiety, wybierając dane dotyczące pracowników Wydziału Biologii i Biotechnologii - z raportu przygotowanego dla Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi:

 • W przeprowadzonym badaniu nie wszyscy pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii prowadzący zajęcia w semestrze letnim 2010/2011 zostali ocenieni.
 • Liczba oceniających studentów wynosiła od 1 do 73.
 • Przy uwzględnieniu liczby co najmniej 5 osób oceniających - sugerowanej przez raport Zespołu Obsługi Systemu Jakości Kształcenia - dane do rankingu dotyczą 62 pracowników (spośród ocenionych 92). W tej grupie najlepiej ocenionych dziesięciu nauczycieli akademickich uzyskało średnie oceny od 4,9 do 5,0. Natomiast dziesięć najsłabszych ocen mieściło się w zakresie od 3,6 do 4,14.

W oparciu o dane przy co najmniej 10 oceniających studentach (np. dolny limit grupy laboratoryjnej) – powyższy ranking dotyczyłby 40 pracowników Wydziału spośród 92 ocenionych:

Pozycje w rankingu Średnia ocen
1 – 10 4,74 – 4,97
11 – 20 4,59 – 4,72
21 – 30 4,26 – 4,58
31 – 40 3,86 – 4,25

W porozumieniu z Samorządem Studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii zostanie wybrana do przyszłych interpretacji ankiety bardziej reprezentatywna liczba oceniających oraz będą podjęte działania mające na celu rozpowszechnienie wśród studentów idei oceny przez nich jakości oferowanych zajęć dydaktycznych.

 

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska