Loading...

Rozwój naukowy kadry w roku 2011

tytuł profesora nauk biologicznych:

 

prof. dr hab. Wiesław Włoch z Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego - postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2011 roku.

 

 

stanowisko profesora zwyczajnego:

 

prof. dr hab. Bożenna Czarnecka z Zakładu Ekologii Instytutu Biologii UMCS uzyskała z dniem 1 czerwca 2011 r. mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego. Uchwała Nr XXII-28.16/11 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 25 maja 2011 roku.

 

 

stanowisko profesora nadzwyczajnego:

 

dr hab. Bogdan Lorens z Zakładu Geobotaniki Instytutu Biologii i Biochemii UMCS uzyskał mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS. Uchwała Nr XXII-26.14/11 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 16 listopada 2011 roku.

 

dr hab. Marek Tchórzewski z Zakładu Biologii Molekularnej Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS uzyskał z dniem 1 kwietnia 2011 r. mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS. Uchwała Nr XXII-26.14/11 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 23 marca 2011 roku.

 

dr hab. Radosław Dobrowolski z Zakładu Geografii Fizycznej i Paleogeografii Instytutu Nauk o Ziemi UMCS uzyskał z dniem 1 maja 2011 r. mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS. Uchwała Nr XXII-27.8/11 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 20 kwietnia 2011 roku.

 

 

stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii:

 

 dr Barbara Zdzisińska - adiunkt w Zakładzie Wirusologii i Immunologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Temat rozprawy: "Udział komórek podścieliska szpiku kostnego w patogenezie szpiczaka mnogiego w badaniach in vitro"
Recenzenci:

prof. dr hab. n. med. Irena Frydecka - Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Wiesława Rudnicka - Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej Uniwersytetu Łódzkiego

prof. dr hab. Czesław Cierniewski - Katedra Biofizyki Molekularnej i Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

prof. dr hab. Jerzy Moraczewski - Zakład Cytologii Uniwersytetu Warszawskiego

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 26 stycznia 2011 roku.

  

 

dr Magdalena Staszczak - adiunkt w Zakładzie Biochemii UMCS

Temat rozprawy: „Szlak ubikwityna-proteasom i jego rola u grzybów ligninolitycznych”
Recenzenci:

prof. dr hab. Wiesław Bielawski – Katedra Biochemii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. Adam Dubin – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski – Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

prof. dr hab. Ewa Sikora – Zakład Biochemii Komórki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 9 marca 2011 roku.

 

 

dr Iwona Wojda - adiunkt w Zakładzie Immunologii Bezkręgowców Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy: "Przekazywanie sygnałów komórkowych w stresie osmotycznym u drożdży oraz w odpowiedzi immunologicznej owadów w warunkach szoku cieplnego"
Recenzenci:

dr hab. Paweł Golik profesor UW – Instytut Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Grażyna Muszyńska – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

prof. dr hab. Barbara Płytycz – Instytut Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska – Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 16 marca 2011 roku.

 

 

dr Roman Paduch - adiunkt w Zakładzie Wirusologii i Immunologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Temat rozprawy: "Rola mikrośrodowiska nowotworu w rozwoju i przerzucie komórek raka jelita grubego w badaniach in vitro"
Recenzenci:

prof. dr hab. Ewa Bartnik - Instytut Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Józef Dulak - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

dr hab. Danuta Duś prof. nadzw. - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

prof. dr hab. Maria Słomka - II Wydział Lekarski z Oddziałem Angielskojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 7 grudnia 2011 roku.

 

 

dr Grzegorz Lesiński - adiunkt na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie

Temat rozprawy: "Wpływ antropogenicznych przekształceń krajobrazu na zespoły nietoperzy w Polsce"
Recenzenci:

prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz – Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

prof. dr hab. Piotr Tryjanowski – Instytut Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

prof. dr hab. Lech Stempniewicz – Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Bronisław Wołoszyn – Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 21 grudnia 2011 roku.

 

 

stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii:

 

dr Leszek Butowski - adiunkt w Wyższej Szkole Turystyki i Rekreacji w Warszawie

Temat rozprawy: „Turystyka w polityce spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej w latach 1994-1999 i 2000-2006. Uwarunkowania teoretyczne, zakres rzeczowy, finansowy i przestrzenny”
Recenzenci:

prof. dr hab. Grzegorz Gołembski – Katedra Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Lisowski – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Wiesław Maik – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

dr hab. Andrzej Miszczuk prof. nadzw. UMCS – Instytut Nauk o Ziemi UMCS

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 29 września 2011 roku.

 

 

stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologii:

 

mgr inż. Michał Więckowicz absolwent studiów doktoranckich przy Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Temat rozprawy: "Metagenomowa analiza mikroflory serów regionalnych na obecność genów kodujących listeriobójcze bakteriocyny klasy IIa"
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Grajek - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Recenzenci:

prof. dr hab. Anna Skorupska - Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz - Politechnika Łódzka

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 24 lutego 2011 roku.

 

 

stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii:

 

mgr inż. Monika Greguła-Kaniaabsolwentka Studiów Doktoranckich na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Temat rozprawy: "Polimorfizm genu kalpastatyny (CAST) a wybrane parametry użytkowości mięsnej jagniąt"
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Gruszecki - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Recenzenci:

prof. dr hab. Wanda Małek - Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

prof. dr hab. Maria Koćwin-Podsiadła - Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 19 stycznia 2011 roku.

  

 

mgr Barbara Michalec-Wawiórka - asystent w Zakładzie Biologii Molekularnej Instytutu Mikrobiologii
i Biotechnologii UMCS

Temat rozprawy: Formowanie się rybosomalnego centrum GTPazowego w procesie biogenezy podjednostki 60S
Promotor: dr hab. Marek Tchórzewski - Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS
Recenzenci:

prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Joanna Kufel, prof. nadzw. - Uniwersytet Warszawski

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2011 roku.

  

 

mgr Katarzyna Socała - asystent w Zakładzie w Zakładzie Fizjologii Zwierząt Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy: Wpływ sildenafilu na aktywność wybranych leków przeciwdepresyjnych w teście wymuszonego pływania u myszy
Promotor: prof. dr hab. Piotr Wlaź - Instytut Biologii UMCS
Recenzenci:

prof. dr hab. Gabriel Nowak - Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

dr hab. Ewa Poleszak - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2011 roku.

  

 

mgr Krzysztof Plewka - absolwent studiów doktoranckich w Zakładzie Wirusologii i Immunologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Temat rozprawy: Mechanizmy przeciwwłóknieniowej aktywności triterpenów i cynku w wątrobowych komórkach gwiaździstych aktywowanych etanolem
Promotor: dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska, prof. nadzw. - Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS
Recenzenci:

prof. dr hab. Teresa Jakubowicz - Instytut Biologii UMCS

prof. dr hab. Elżbieta Samorek-Salamonowicz - Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2011 roku.

  

 

 mgr Emilia Walczykabsolwentka studiów doktoranckich w Zakładzie Zoologii Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy: „Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera, Heteroptera) zbiorowisk kserotermicznych Gór Świętokrzyskich”
Promotor: dr hab. Lech Lechowski prof. nadzw. - Instytut Biologii UMCS
Recenzenci:

prof. dr hab. Wacław Wojciechowski - Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Jacek Łętowski prof. nadzw. - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 20 czerwca 2011 roku.

  

 

  mgr Andrzej Kurendaabsolwent studiów doktoranckich w Zakładzie Biofizyki Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy: „Zmiany potencjału elektrycznego i aktywności ruchowej pod wpływem wybranych neurotransmiterów i inhibitorów kanałów jonowych u Helianthus annuus i Phaseolus vulgaris”
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Zawadzki - Instytut Biologii UMCS
Recenzenci:

prof. dr hab. Waldemar Karcz - Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Wiesław Gruszecki - Instytut FizykiUMCS

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 12 września 2011 roku.

  

 

  mgr Magdalena Franczakasystent w Zakładzie Ekologii UMCS

Temat rozprawy: „Wzorce przestrzenno-czasowe populacji gatunków klonalnych w roślinności łąkowej: cechy historii życiowej a mikrostruktura siedliska”
Promotor: prof. dr hab. Bożenna Czarnecka - Instytut Biologii UMCS
Recenzenci:

dr hab. Małgorzata Jankowska-Błaszczuk prof. nadzw. - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach

dr hab. Emilia Brzosko prof. nadzw. - Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 30 września 2011 roku.

  

 

 mgr Magdalena Mroczek Zdyrskaasystent w Zakładzie Biologii Komórki UMCS

Temat rozprawy: „Reakcje roślin bobiku Vicia faba L. minor w warunkach stresu ołowiowego modyfikowanego selenem”
Promotor: prof. dr hab. Renata Śnieżko - Instytut Biologii UMCS
Recenzenci:

prof. dr hab. Maria Szymańska - Katedra Fizjologii Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. dr hab. Adam Woźny - Zakładu Botaniki Ogólnej UAM w Poznaniu

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 30 września 2011 roku.

  

 

 mgr Katarzyna Rogowska absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Temat rozprawy: „Ocena wpływu różnych antybiotyków na cechy i jakość nasienia knura w warunkach in vitro”
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Monkiewicz - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Recenzenci:

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak - Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach

prof. dr hab. Piotr Wlaź - Instytut Biologii UMCS

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 30 września 2011 roku.

 

 

stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii:

 

mgr Hubert Maj - absolwent studiów doktoranckich w Zakładzie Geografii Ekonomicznej Instytutu Nauk o Ziemi UMCS

Temat rozprawy: Współczesne zmiany strukturalne w rolnictwie województwa lubelskiego
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Bański - Instytut Nauk o Ziemi UMCS
Recenzenci:

prof. dr hab. Bronisław Górz - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. Roman Rudnicki, prof. nadzw. - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2011 roku.

 

 

 mgr Małgorzata Teleckaasystentka w Zakładzie Geografii Fizycznej i Paleogeografii Instytutu Nauk o Ziemi UMCS

Temat rozprawy: Wpływ uderzeń obiektów kosmicznych na środowisko Ziemi
Promotorzy:

prof. dr hab. Marian Harasimiuk - Instytut Nauk o Ziemi UMCS

dr hab. Jerzy Matyjasek - Instytut Fizyki UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Krzysztof Murawski - Instytut Fizyki UMCS

prof. dr hab. Wojciech Stankowski - Instytut Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 20 czerwca 2011 roku.

  

 

mgr Zbigniew Zaniewiczabsolwent studiów doktoranckich w zakresie geografii

Temat rozprawy: „Metody pracy z uczniem a efektywność nauczania geografii na przykładzie wybranych liceów ogólnokształcących województwa lubelskiego”
Promotor:

prof. dr hab. Marian Harasimiuk - Instytut Nauk o Ziemi UMCS

Recenzenci:

dr hab. Elżbieta Szkurłat prof. nadzw. - Zakład Dydaktyki Geografii Uniwersytetu Łódzkiego

dr hab. Zbigniew Podgórski - Pracownia Dydaktyki Wydziału BiNoZ UMK w Toruniu

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 20 czerwca 2011 roku.

  

 

mgr Krzysztof Bartoszekasystent w Katedrze Agrometeorologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Temat rozprawy: „Wpływ warunków meteorologicznych na zmienność plonowania rzepaku ozimego”
Promotor:

dr hab. Bogusław M. Kaszewski prof. nadzw. UMCS – Instytut Nauk o Ziemi UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Małgorzata Czarnecka - Katedra Meteorologii i Klimatologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

dr hab. Andrzej Samborski - Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 30 września 2011 roku.


 

 mgr Elżbieta Gałka – absolwentka studiów doktoranckich w zakresie geografii

Temat rozprawy: „Wpływ działalności człowieka na ewolucję pokrywy glebowej w krajobrazie rolniczym typu wyżynnego na przykładzie opatowskiego płata lessowego”
Promotor:

prof. dr hab. Ryszard Dębicki – Instytut Nauk o Ziemi UMCS

Recenzenci:

prof. dr hab. Stefan Skiba - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. Maria Łanczont - Instytutu Nauk o Ziemi UMCS

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie z dnia 30 września 2011 roku.

 

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska