Loading...

Uchwała wewnętrzna nr 2/2009 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, z dnia 18 lutego 2009 r.

w sprawie określenia minimalnego dorobku naukowego (w systemie punktowej oceny) wymaganego od kandydatów ubiegających się o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora

Na podstawie przepisów ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dziennik Ustaw 2003 nr 65, poz. 595, art. 16 i 17 oraz 26 i 27, z późniejszymi zmianami jak w Dzienniku Ustaw 2005 nr 164, poz.1365, art. 251) Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi uchwala:

 • Do przewodu habilitacyjnego może być dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora i uzyskała znaczny dorobek naukowy, a ponadto przedstawiła rozprawę habilitacyjną
 • Rozprawa habilitacyjna powinna stanowić znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej
 • Rozprawę habilitacyjną może stanowić powstałe po uzyskaniu stopnia doktora dzieło, opublikowane w całości lub zasadniczej części, albo monotematyczny cykl publikacji
 • Rozprawę habilitacyjną może stanowić część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego i stanowi znaczący wkład autora w rozwój dyscypliny naukowej
 • Obowiązek publikacji nie dotyczy rozprawy habilitacyjnej, której przedmiot jest objęty tajemnicą państwową.
 • Tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej
 • Centralna Komisja może, w szczególnych przypadkach, na wniosek rady właściwej jednostki organizacyjnej posiadającej uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego, dopuścić do wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora osobie, która uzyskała stopień doktora i posiada wybitne osiągnięcia naukowe
 • Za dorobek naukowy uważa się również wybitne zrealizowane osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne lub technologiczne

Dorobek naukowy, osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne, osoby ubiegającej się o ww. stopień lub tytuł naukowy, nie mogą być niższe niż:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego - 300 punktów (od uzyskania stopnia doktora)
 • tytuł naukowy profesora - 360 punktów (od uzyskania stopnia doktora habilitowanego)
 • przy czym, co najmniej 50% wyżej wymienionych limitów punktów, powinien stanowić dorobek za publikacje naukowe.

Punktacja za publikacje – wg listy publikacji ogłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Punktacja za monografie, podręczniki, rozdziały w monografiach i podręcznikach – wg kryteriów przyjętych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla oceny parametrycznej jednostek. Wznowienia podręczników i monografii nie są punktowane. Punkty za inne rodzaje działalności naukowej, a także za działalność dydaktyczną i organizacyjną – jak w kartach oceny okresowej nauczycieli akademickich UMCS, z pominięciem wag stosowanych w karcie ocen magistrów i doktorów. Karty ocen zostały wprowadzone uchwałami Senatu UMCS (Uchwały Nr XXI-14.2/07 z 24 stycznia 2007 i Nr 26.4/08 z 28 maja 2008), a ich wzory są dostępne na stronach internetowych UMCS (Akty prawne/Monitor lub Dział Spraw Osobowych UMCS/ Wzory druków/Karty ocen nauczycieli akademickich).

Nadzór nad zachowaniem postanowień uchwały sprawują kierownicy zakładów i dyrektorzy instytutów.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia i może być zmieniona po zmianie przepisów będących podstawą jej przygotowania.

Dodatkowe informacje:

Do wyliczenia średniej liczby punktów, wymaganych dla kandydata ubiegającego się o stopień doktora habilitowanego, wybrano dorobek 9 osób z Wydziału BiNoZ, które ostatnio ubiegały się lub ubiegają obecnie o uzyskanie tego stopnia:

Instytut Biologii:

 1. 345 punktów, w tym 280 punktów (81%) za publikacje naukowe
 2. 491 punktów, w tym 394 punktów (80%) za publikacje
 3. 330 punktów, w tym 280 punktów (84%) za publikacje
 4. 270 punktów, w tym 215 punktów (80%) za publikacje

Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii:

 1. 390 punktów, w tym 345 (88%) punktów za publikacje
 2. 474 punkty, w tym 281 (59%) punktów za publikacje

Instytut Nauk o Ziemi:

 1. 275 punktów, w tym 153 (55%) punktów za publikacje
 2. 328 punktów, w tym 173 (53%) punktów za publikacje
 3. 196 punktów, w tym 100 (51%) punktów za publikacje

Dwie osoby spoza naszego Wydziału (SGGW Warszawa i IChB PAN Poznań), które obecnie ubiegają się poprzez naszą Radę Wydziału o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego:

 1. 452 punkty, w tym 342 (75%) punktów za publikacje
 2. 440 punktów, w tym 382 (87%) punktów za publikacje

Do wyliczenia średniej liczby punktów, wymaganych dla kandydata ubiegającego się o tytuł naukowy profesora, wybrano dorobek 6 osób z Wydziału BiNoZ, które ostatnio ubiegały się lub ubiegają obecnie o uzyskanie tego tytułu:

Instytut Biologii:

 1. 462 punkty, w tym 222 (48%) za publikacje
 2. 395 punktów, w tym 168 (43%) za publikacje

Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii:

 1. 560 punktów, w tym 400 (71%) za publikacje

Instytut Nauk o Ziemi:

 1. 373 punktów, w tym 127 (34%) za publikacje
 2. 362 punktów, w tym 157 (43%) za publikacje
 3. 364 punktów, w tym 166 (47%) za publikacje

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska