Loading...

Rozwój naukowy kadry w roku 2008

tytuł profesora nauk biologicznych:

 

prof. dr hab. Jerzy Melke z Zakładu Gleboznawstwa Instytutu Nauk o Ziemi UMCS - postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2008 roku.

 

 

stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii:

 

dr Wojciech Borucki - adiunkt w Katedrze Botaniki SGGW w Warszawie

Temat rozprawy: "Strukturalne i metaboliczne adaptacje brodawek korzeniowych grochu do funkcjonowania w warunkach stresu abiotycznego"
Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Jackowski - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Cezary Mądrzak - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Stanisław Pietr - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. dr hab. Renata Śnieżko - Instytut Biologii UMCS

  Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 12 marca 2008 roku.

 

 

dr Małgorzata Cytryńska - adiunkt w Zakładzie Immunologii Bezkręgowcó Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy: "Kinaza zależna od cAMP - udział w procesach odpornościowych Galleria mellonella oraz regulacja aktywności enzymu u drożdży i owadów"
Recenzenci: prof. dr hab. Bronisław Cymborowski - Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Nikodem Grankowski - Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS
dr hab. Michał Obuchowski, prof. nadzw. - Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. Barbara Płytycz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 11 czerwca 2008 roku.

 

 

stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii:

 

dr Beata Medyńska-Gulij - adiunkt w Instytucie Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego UAM w Poznaniu

Temat rozprawy: "Pragmatyczne podstawy kompilowania kartograficznego"
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak - Akademia Góniczo-Hutnicza w Krakowie
prof. dr hab. Jan Ciołkosz - Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Mieczysław Sirko - Instytut Nauk o Ziemi UMCS
dr hab. Maria Żyszkowska - Uniwersytet Wrocławski

  Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 25 czerwca 2008 roku.

 

 

dr Sławomir Terpiłowski - adiunkt w Zakładzie Geografii Fizycznej i Paleogeografii Instytutu Nauk o Ziemi UMCS

Temat rozprawy: "Kemy jako wskaźnik deglacjacji Niziny Podlaskiej podczas zlodowacenia Warty"
Recenzenci: prof. dr hab. Leszek Marks - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Leszek Kasprzak - Uniwersytet im. A. Mickiewicza z Poznaniu
prof. dr hab. Krystyna Turkowska - Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Leon Andrzejewski - Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu

  Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 12 listopada 2008 roku.

 


dr Krystyna Bałaga - starszy specjalista w Zakładzie Geografii Fizycznej i Paleogeografii Instytutu Nauk o Ziemi UMCS

Temat rozprawy: "Rozwój jeziorno-torfowiskowych ekosystemów Polesia Lubelskiego na tle postglacjalnych przemian szaty roślinnej"
Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Madeyska - Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie
prof. dr hab. Bolesław Nowaczyk - Zakład Geomorfologii UAM w Poznaniu
prof. dr hab. Ryszard Borówka - Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Leszek Starkel - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie Oddział w Krakowie

  Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 10 grudnia 2008 roku.


 

stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii:

 

mgr Michał Kalita - asystent w Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Temat rozprawy: "Taksonomia i filogeneza molekularna mikrosymbiontów janowca balwierskiego Genista tinctoria L."
Promotor: prof. dr hab. Wanda Małek - Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS
Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn - Uniwersytet Gdański
dr hab. Małgorzata Łobocka, prof. nadzw. - SGGW w Warszawie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 19 marca 2008 roku.

 

 

mgr Małgorzata Marczak - asystent w Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Temat rozprawy: "Lokalizacja i funkcja białek PssN i PssO w systemie transportu egzopolisacharydu Rhizobium leguminosarum bv. trifolii L."
Promotor: prof. dr hab. Anna Skorupska - Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS
Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Jagusztyn-Krynicka - Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn - Uniwersytet Gdański

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 14 maja 2008 roku.

 

 

mgr Katarzyna Wejksza - asystent w Zakładzie Wirusologii i Immunologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Temat rozprawy: "Nowe aspekty aktywności biologicznej kwasu kynureninowego"
Promotor: dr hab. Wojciech Rzeski - Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS
Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Rzymowska - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr hab. Teresa Jakubowicz - Instytut Biologii UMCS

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 9 czerwca 2008 roku.

 

 

mgr Agnieszka Olko - asystent w Zakładzie Fizjologii Roślin Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy: "Mechanizmy adaptacji Armeria maritima subsp. halleri do wzrostu na hałdach galmanowych"
Promotor: prof. dr hab. Anna Tukiendorf - Instytut Biologii UMCS
Recenzenci: prof. dr hab. Maria Szymańska - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Halina Dziubińska, prof. nadzw. - Instytut Biologii UMCS

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 9 czerwca 2008 roku.

 

 

mgr Agnieszka Charzewska- asystent w Zakładzie Biofizyki Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy: "Dobowe i infradialne modulacje rytmu cirkumnutacji u Helianthus annuus L."
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Zawadzki - Instytut Biologii UMCS
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Tretyn - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Wiesław Gruszecki - Instytut Fizyki UMCS

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 18 czerwca 2008 roku.

 

 

mgr Bożena Mierzwa- specjalista w Pracowni Metodyki Nauczania Biologii Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy: "Taksonomia i filogeneza molekularna mikrosymbiontów Robinia pseudacacia [L.] (grochodrzew)"
Promotor: prof. dr hab. Wanda Małek - Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Sobiczewski - Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
prof. dr hab. Aleksandra Sawicka - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 19 czerwca 2008 roku.

 

  

mgr Monka Kozłowska- asystent w Zakładzie Botaniki i Mykologii Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy: "Rytmika pojawów sezonowych grzybów porażających rośliny naczyniowe w grądzie (Tilio-Carpinetum)"
Promotor: dr hab. Wiesław Mułenko, prof. nadzw. - Instytut Biologii UMCS
Recenzenci: prof. dr hab. Maria Dynowska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. Teresa Korniłłowicz-Kowalskai - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 26 czerwca 2008 roku.

 

 

mgr Magdalena Wach - studentka Studiów Doktoranckich w Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Temat rozprawy: "Lipopolisacharydy Bradyrhizobium spp. ich struktura i właściwości biologiczne"
Promotor: dr hab. Adam Choma - Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS
Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Radziejewska-Lebrecht - Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Antoni Różalski - Uniwersytet Łódzki

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 19 października 2008 roku. 

 

 

mgr Marcin Polak - asystent w Zakładzie Ochrony Przyrody Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy: "Ekologia bąka Botaurus stellaris L., 1758 na stawach rybnych Lubelszczyzny w okresie lęgowym"
Promotor: dr hab. Włodzimierz Meissner - Uniwersytet Gdański
Recenzenci: dr hab. Tomasz Osiejuk - UAM w Poznaniu
dr hab. Bernard Staniec, prof. nadzw. - Instytut Biologii UMCS

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 19 listopada 2008 roku.

 

 

mgr Dorota Nieoczym - asystent w Zakładzie Fizjologii Zwierząt Instytutu Biologii UMCS

Temat rozprawy: "Wpływ sildenafilu na aktywność drgawkową w zwierzęcych modelach drgawek eksperymentalnych oraz jego interakcje z wybranymi lekami przeciwpadaczkowymi"
Promotor: dr hab. Piotr Wlaź, prof. nadzw. - Instytut Biologii UMCS
Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Czuczwar - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr hab. Władysław Lasoń - Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 19 listopada 2008 roku.

 

 

stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii:

 

mgr Andrzej Pawłowski - pracownik Zespołu Parków Krajobrazowych Wyżyny Lubelskiej z/s w Lublinie Oddział w Kazimierzu Dolnym

Temat rozprawy: "Kształtowanie się krajobrazu kulturowego w dolinie Wisły środkowej między Zawichostem a Puławami"
Promotor: prof. dr hab. Marian Harasimiuk - Instytut Nauk o Ziemi UMCS
Recenzenci: prof. dr hab. Leon Kozacki - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Andrzej Richling - Uniwersytet Warszawski

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 22 października 2008 roku.

 

 

mgr Andrzej Tucki - asystent w Zakładzie Geografii Regionalnej i Turyzmu Instytutu Nauk o Ziemi UMCS

Temat rozprawy: "Potencjał turystyczny regionu lubelskiego i możliwości jego wykorzystania"
Promotor: dr hab. Andrzej Świeca, prof. nadzw. - Instytut Nauk o Ziemi UMCS
Recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz Kurek - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski - Uniwersytet Wrocławski

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 22 października 2008 roku.

 

 

mgr Renata Krukowska - asystent w Zakładzie Geografii Regionalnej i Turyzmu Instytutu Nauk o Ziemi UMCS

Temat rozprawy: "Uwarunkowania rozwoju turystyki i zróżnicowanie funkcji turystycznej na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim"
Promotor: dr hab. Andrzej Świeca, prof. nadzw. - Instytut Nauk o Ziemi UMCS
Recenzenci: dr hab. Elżbieta Dziegieć - Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Andrzej Kowalski - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 22 października 2008 roku.

 

 

mgr Marcin Kozieł - asystent w Zakładzie Ochrony Środowiska Instytutu Nauk o Ziemi UMCS

Temat rozprawy: "Uwarunkowania zmian struktury i funkcjonowania krajobrazu doliny Wieprza w Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym"
Promotor: dr hab. Józef Superson, prof. nadzw. - Instytut Nauk o Ziemi UMCS
Recenzenci: dr hab. Mariusz Kistowski - Uniwersytet Gdański
dr hab. Maciej Pietrzak - AWF z Poznaniu

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS z dnia 19 listopada 2008 roku.

 

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska