Loading...

Informacje dotyczące zmian w procedurach związanych z rozwojem naukowym kadry

Obecnie istnieje możliwość ubiegania się o stopień doktora habilitowanego według wyżej opisanej procedury (z kolokwium habilitacyjnym i wykładem) lub według zasad postępowania habilitacyjnego obowiązujących od 1 października 2011 roku (nowa procedura). Wybór jednej z tych dwóch procedur jest możliwy, jeśli przewód habilitacyjny zostanie wszczęty przed 1 października 2013. Po tym terminie będzie obowiązywał wyłącznie nowy tryb postępowania habilitacyjnego, dla którego procedurę i kryteria oceny opisano poniżej.

Procedura i kryteria oceny w postępowaniu habilitacyjnym

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z 14 marca 2003 r. (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zm. Dz.U. nr 166, poz. 1356);
 2. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 84, poz. 455).
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. z dnia 20 września 2011 r. nr 196, poz. 1165).
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

  Wymienione wyżej akty prawne znajdują się w załączeniu

Do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny naukowej oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową. Osiągnięcia, o których mowa to:

 • dzieło opublikowane w całości lub zasadniczej części, albo jednotematyczny cykl publikacji;
 • zrealizowane oryginalne osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne;
 • część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Habilitant zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia wszystkich jej współautorów, określając indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie;
 • obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć, których przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.

Postępowanie habilitacyjne wszczyna samodzielnie osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, składając wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, wraz z n/w dokumentami w formie papierowej i elektronicznej:

 1. wniosek (wg wzoru CK), w którym osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wskazuje jednostkę organizacyjną, posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego, wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. Może wskazać jednostkę macierzystą.
 2. oryginał lub poświadczoną, przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie habilitacyjne, kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora.
 3. autoreferat, w języku polskim i angielskim, przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Habilitanta (określonych w art. 16 ust. 2 ustawy).
 4. wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych, w języku polskimi i angielskim.
 5. informacje, w języku polskim i angielskim, o:
  a) osiągnięciach dydaktycznych habilitanta wraz z wykazem przewodów doktorskich, w których pełnił funkcję promotora pomocniczego,
  b) współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą,
  c) działalności popularyzującej naukę.

Procedura habilitacyjna w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

 1. Wszczęcie postępowania habilitacyjnego – datą wszczęcia jest dzień doręczenia wniosku do Centralnej Komisji. CK ma obowiązek w ciągu 7 dni dokonać oceny formalnej wniosku. Jeżeli wniosek jest niekompletny, wzywa do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Wniosek, wraz z autoreferatem habilitanta, zostaje zamieszczony na stronie CK i jednocześnie przekazany do jednostki organizacyjnej (wskazanej przez habilitanta). W przypadku, gdy rada wskazanej jednostki nie wyrazi zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, przewodniczący rady niezwłocznie informuje o tym CK. W takim przypadku Centralna Komisja, w terminie 14 dni, wyznacza inną jednostkę organizacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.
 2. Powołanie komisji habilitacyjnej. Centralna Komisja powołuje Komisję habilitacyjną w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania formalne. Skład komisji:
  czterech członków, spoza jednostki przeprowadzającej postępowanie, o uznanej renomie naukowej, w tym międzynarodowej: przewodniczący, dwóch recenzentów oraz członek komisji,
  trzech członków o uznanej renomie naukowej, w tym międzynarodowej, wyznaczonych przez jednostkę, która wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego: jeden recenzent, sekretarz i członek komisji.

CK, w dniu powołania komisji habilitacyjnej, przekazuje dokumenty do jednostki, która wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego.

Recenzenci i komisja habilitacyjna

 1. Recenzenci mają obowiązek przygotowania recenzji w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia powołania komisji habilitacyjnej,
 2. Komisja habilitacyjna, po zapoznaniu się z autoreferatem i recenzjami, w głosowaniu jawnym, podejmuje uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego. Opinię przekazuje radzie jednostki przeprowadzającej postępowanie, w terminie 21 dni wraz z uzasadnieniem, recenzjami i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego. Głosowanie, o którym mowa w pkt. 2, może być przeprowadzone w trybie tajnym na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
 3. Komisja habilitacyjna, w szczególnych przypadkach uzasadnionych wątpliwościami dotyczącymi dokumentacji osiągnięć naukowych, może przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych. Obrady Komisji mogą odbywać się w formie wideokonferencji. O terminie i przedmiocie tej rozmowy komisja habilitacyjna powiadamia habilitanta na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem rozmowy.

Komisja habilitacyjna nie może podejmować uchwał w składzie mniejszym niż sześć osób, przy czym, dla ważnego podjęcia uchwał konieczny jest udział przewodniczącego i sekretarza.

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z autoreferatem habilitanta, zamieszczony zostaje na stronie internetowej Centralnej Komisji. Następnie, w terminie 30 dni od podjęcia uchwały w sprawie nadania albo odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego, CK ogłasza tę decyzję w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji, wraz z informacją o składzie komisji habilitacyjnej oraz recenzjami złożonym w postępowaniu habilitacyjnym.

Procedura habilitacyjna w jednostce przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne

Po otrzymaniu z Centralnej Komisji wniosku wskazującego jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, Kandydat, jeśli nie jest pracownikiem jednostki, powinien przedstawić odpowiedniej merytorycznie Radzie jednostki swoje najważniejsze osiągnięcia naukowe. Termin i miejsce seminarium wyznacza kierownik jednostki. Seminarium ma charakter otwarty.

Następnie Rada jednostki:

 1. W głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę, w formie postanowienia, o przeprowadzeniu bądź odmowie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Radę jednostki zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, następuje podpisanie umowy pomiędzy jednostką a stroną finansującą postępowanie (osoba zainteresowana lub jednostka ją zatrudniająca).
 2. W głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę o wyznaczeniu do komisji habilitacyjnej trzech członków (głosowanie na każdą osobę oddzielnie), o uznanej renomie naukowej, w tym recenzenta, sekretarza i członka komisji. Wymienieni członkowie powoływani są na wniosek Komisji ds. Rozwoju Kadry jednostki. Uchwały jednostki podpisuje Kierownik jednostki.
 3. W głosowaniu tajnym, w terminie jednego miesiąca, po otrzymaniu od komisji habilitacyjnej pełnej dokumentacji wraz z uchwałą zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego, Rada jednostki podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego. Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

W/w uchwały, są podejmowane w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

Do głosowania uprawnieni są członkowie Rady jednostki posiadający tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego, a także osoby, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21 a ustawy.

Na stronie internetowej jednostki zamieszcza się:

 1. wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego,
 2. autoreferat,
 3. informację o składzie komisji habilitacyjnej,
 4. harmonogram przebiegu postępowania,
 5. uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego, wraz z uzasadnieniem.

Kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych, w obszarze nauk przyrodniczych obejmują:

 1. autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR),
 2. udzielone patenty międzynarodowe lub krajowe,
 3. wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały wystawione na międzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach, a ponadto:
  - autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazie JCR,
  - autorstwo lub współautorstwo opracowań zbiorowych, katalogów zbiorów, dokumentacji prac badawczych, ekspertyz,
  - sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy JCR, zgodnie z rokiem opublikowania,
  - liczbę cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS),
  - indeks Hirscha opublikowanych prac według bazy Web of Science,
  - kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w takich projektach,
  - międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność naukową,
  - wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych.

Kryteria oceny w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej

 1. uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych i krajowych,
 2. udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych lub udział w komitetach organizacyjnych tych konferencji,
 3. otrzymane nagrody i wyróżnienia,
 4. udział w konsorcjach i sieciach badawczych,
 5. kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z innymi ośrodkami polskimi i zagranicznymi, a w przypadku badań stosowanych, we współpracy z przedsiębiorcami,
 6. udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism,
 7. członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych,
 8. osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki,
 9. opieka naukowa nad studentami,
 10. opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego z podaniem tytułów rozpraw doktorskich,
 11. staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich,
 12. wykonanie ekspertyz lub innych opracowań na zamówienie organów władzy publicznej, samorządu terytorialnego, podmiotów realizujących zadania publiczne lub przedsiębiorców,
 13. udział w zespołach eksperckich lub konkursowych,
 14. recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych.
ZałącznikWielkość
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r..pdf182.96 KB
Ustawa z dnia 18 marca 2011 r..pdf418.48 KB
Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 września 2011 r..pdf21.33 KB
Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 września 2011 r..pdf353.02 KB

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska