Loading...

Staże/stypendia z ochrony środowiska w Niemczech

dla najlepszych polskich absolwentów wyższych uczelni w obszarze szeroko rozumianej ochrony środowiska.

13 Edycja: Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 04.09.2009.

Staże/stypendia Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko):
www.dbu.de

Przedstawiciel DBU w Polsce:
Wiesława Dyki
wdyki [at] eko [dot] wroc [dot] pl

Partner programu w Polsce:
www.sds.org.pl

Wysokość stypendium wynosi 1060 euro miesięcznie i jest ono wolne od podatku.

Ponadto DBU finansuje koszty ubezpieczenia w Niemczech (OC, wypadkowe, chorobowe). Czas trwania stypendium wynosi od 6 do 12 miesięcy. Miejsca stażu: uniwersytety, przedsiębiorstwa, instytuty badawcze, urzędy, organizacje pozarządowe i inne.

Program stypendialny Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU, www.dbu.de) jest kontynuacją ogólnopolskiego konkursu na najlepszych absolwentów wyższych uczelni w dziedzinie ochrony środowiska realizowanego w latach 1998-2007 we współpracy z Fundacją im. Nowickiego.

W roku 2007 polsko-niemiecki program stypendialny został włączony do Międzynarodowego Programu Stypendiów dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej fundacji DBU. Partnerem programu w Polsce jest obecnie Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska (www.sds.org.pl), skupiające byłych stypendystów Fundacji im. Nowickiego i DBU.

Fundacja DBU przyznaje stypendia dla najlepszych młodych specjalistów – polskich absolwentów wyższych uczelni w obszarze szeroko rozumianej ochrony środowiska, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów nie wcześniej niż w ciągu ostatnich trzech lat i nie przekroczyli 31 roku życia. Stypendia przyznawane są w drodze konkursu. Program stypendialny umożliwia odbycie stażu w Niemczech (trwającego od 6 do 12 miesięcy) na uniwersytetach, w przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych itp. Wybór miejsca praktyki dokonywany jest przez DBU.

Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać:
 1. Formularz DBU wypełniony w języku niemieckim lub angielskim.
  Formularze do wniosku znajdują się na stronie internetowej www.dbu.de/386.html.
 2. Koncepcję/wizję stażu.
  Powinna ona dotyczyć szeroko rozumianej ochrony środowiska. Pisemne przedstawienie koncepcji/wizji stażu powinno liczyć 1-3 strony formatu A4 i być przygotowane według następującego schematu:

  • Wprowadzenie
  • Obecny stan wiedzy na świecie i w Polsce w wybranej dziedzinie
  • Cel „projektu”
  • Określenie metodyki pracy
  • Oczekiwane efekty i ich znaczenie w praktyce lub dla prowadzenia dalszych badań
  • Informacja o sposobie zaprezentowania „projektu” (preferowana prezentacja w PowerPoint, wymagana w momencie zakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu, czyli rozmowy kwalifikacyjnej)
 3. Kserokopię świadectwa ukończenia studiów.
 4. Pisemną opinię z uczelni (np. od promotora) pracy dyplomowej
  (na formularzu DBU, do pobrania ze strony www.dbu.de/386.html).
 5. Potwierdzenie znajomości języka niemieckiego lub angielskiego
  (na formularzu DBU, do pobrania ze strony www.dbu.de/386.html).

UWAGA: Dokumenty 2-5 należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język niemiecki lub angielski. W przypadku, gdy dokumenty wystawione są w języku niemieckim lub angielskim – nie jest wymagana wersja polska. Nie ma konieczności przedstawiania uwierzytelnionych tłumaczeń; tłumaczenia mogą być sporządzone przez kandydata. Niezbędne formularze do wniosku znajdują się na stronie internetowej www.dbu.de/386.html.


Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (drugi etap konkursu), która odbędzie się 14 października 2009 roku w Warszawie. Jednym z elementów rozmowy będzie prezentacja swojej koncepcji/wizji stażu („projektu”) w języku niemieckim lub angielskim w obecności jury konkursowego złożonego z polskich i niemieckich ekspertów.

Stypendium rozpoczyna się w marcu 2010 roku. Anglojęzyczni laureaci konkursu przed wyjazdem do Niemiec, muszą wykazać się znajomością języka niemieckiego przynajmniej w stopniu podstawowym. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania kursu języka niemieckiego z DBU przed wyjazdem. (Informacje o sposobie dofinansowania i terminu egzaminu językowego będą dostępne dla kandydatów po rozmowach kwalifikacyjnych).

Wnioski o przyznanie stypendium składane są w kraju pochodzenia kandydatów. DBU nie finansuje przedłużenia pobytu dla realizacji już rozpoczętych studiów lub praktyk w Niemczech.

Wnioski o stypendium prosimy kierować wyłącznie na adres:
Wiesława Dyki
Skrytka pocztowa 1863
Urząd Pocztowy 46
ul. Sienkiewicza 36
50 - 385 Wrocław

Kontakt z przedstawicielem DBU w Polsce:
Wiesława Dyki
Tel.: (071) 321 34 31
wdyki [at] eko [dot] wroc [dot] pl

Kontakt z byłymi stypendystami:
Stowarzyszenie SdS
stypendia [at] sds [dot] org [dot] pl
www.sds.org.pl

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska