Loading...

PROGRAM LLP/ERASMUS - REKRUTACJA NA STUDIA ZAGRANICZNE W ROKU AKADEMICKIM 2013/14

Informujemy, że w związku z uczestnictwem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w programie LLP/Erasmus studenci Wydziału Biologii i Biotechnologii, mają możliwość odbycia części swoich studiów w roku akademickim 2013/14 w niżej wymienionych uczelniach zagranicznych:

 

Lp. Nazwa uczelni, kraj Kierunek/
specjalizacja
adres internetowy liczba
miejsc
okres
studiów
1. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI L’AQUILA, Włochy biotechnologia www.univaq.it 2 - I st.
2 - II st.
semestr
2. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, Włochy biologia/
biotechnologia
www.unipr.it 1 - I st.
semestr
3. BATMAN UNIVERSITY, Turcja biologia www.batman.edu.tr 2 - I st.
1 - II st.
semestr
4. OSMANIYE KORKUT ATA UNIVERSITY, Turcja biologia
 
biotechnologia
 
osmaniye.edu.tr 2 - I st.
2 - II st.
2 - I st.
2 - II st.
semestr
5. ISTANBUL UNIVERSITY, Turcja biotechnologia www.istanbul.edu.tr 2 - I st.
2 - II st.
2 - III st.
semestr
6. AGRICULTURAL UNIVERSITY OF PLOVDIV, Bułgaria biologia au-plovdiv.bg 2 - II st.
1 - III st.
semestr
7. UNIVERSITEIT HASSELT, Belgia biologia www.uhasselt.be 1 - I st.
1 - II st.
1 - III st.
semestr
8. LUND UNIVERSITY, Szwecja biologia www.lu.se 1 - I st.
1 - II st.
1 - III st.
semestr
9. MASARYKOVA UNIVERZITA, Czechy biologia www.muni.cz 1 - I st.
1 - II st.
semestr

 

Stypendyści Programu LLP/Erasmus nie opłacają kosztów czesnego w uczelni przyjmującej, ale pokrywają koszty dojazdu, przejazdów lokalnych, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia, podręczników i inne koszty podczas studiów za granicą. (pełna informacja o programie: http://dwz.umcs.lublin.pl; (LLP/Erasmus) http://www.erasmus.org.pl).

Zakwalifikowani studenci otrzymają stypendium Komisji Europejskiej, które ma na celu pomoc w sfinansowaniu przez studenta kosztów życia za granicą; stypendium to jest tylko dofinansowaniem i może wynosić od 270 do 450 euro na miesiąc studiów za granicą w zależności od kraju docelowego.

Warunki dla kandydatów:

 1. Kandydaci muszą być oficjalnie zarejestrowanymi studentami UMCS bez względu na obywatelstwo,
 2. Kandydaci nie mogą być na urlopie dziekańskim lub być inaczej urlopowani w okresie studiów za granicą,
 3. Kandydaci powinni mieć średnią minimum 3,8 z całego okresu studiów,
 4. Kandydaci muszą znać na poziomie zaawansowanym język wykładowy zajęć prowadzonych na uczelni zagranicznej (język angielski lub ojczysty danego kraju),
 5. Kandydaci muszą spełniać pozostałe kryteria formalne opisane w Informatorze o programie Erasmus i na stronach: http://dwz.umcs.lublin.pl; (LLP/Erasmus), http://www.erasmus.org.pl), m.in.:
  • ukończony I rok studiów I stopnia,
  • wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus po raz pierwszy.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja odbędzie się na podstawie oceny kompletu dokumentów złożonych przez kandydatów do Komisji Kwalifikacyjnej oraz ewentualnie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, jeśli taka okaże się konieczna:

Komplet dokumentów powinien zawierać:

 1. list motywacyjny, uwzględniający nazwę uczelni, w której kandydat chciałby odbywać studia (I wybór, ewentualnie II wybór), planowany termin odbycia studiów oraz wykaz przedmiotów, jakie chciałby zrealizować na uczelni zagranicznej,
 2. zaświadczenie ze średnią ocen za cały okres studiów wydane przez dziekanat,
 3. zaświadczenie o znajomości języka obcego z uznanego centrum certyfikującego (np. Cambridge, Goethe Inst., Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS); niewymagane dla studentów filologii obcych;
 4. adres e-mailowy Kandydata, na który zostanie wysłana informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej.

Ostateczną decyzję o przyjęciu na studia podejmie uczelnia zagraniczna, do której student zostanie zakwalifikowany na UMCS-ie.

Procedura odwoławcza:
Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od zakończenia kwalifikacji. Podania należy kierować do Dziekana Wydziału.

Dokumenty proszę składać do:
Dziekanatu Wydziału Biologii i Biotechnologii, do dnia 21 marca 2012 r.

Ewentualna rozmowa kwalifikacyjna kandydatów odbędzie się w dniu 26 marca 2013 r. w pokoju nr 15A (Zakład Biologii Molekularnej), o szczegółach Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną w dniu 22 marca 2013 r.

Szczegółowych informacji udzielić może Koordynator Wydziałowy/Instytutowy
dr Barbara Michalec-Wawiórka (Zakład Biologii Molekularnej)
w dniach: poniedziałek/środa, w godz. 9.00– 11.00

Informacji o ww. uczelniach, procedurach aplikacyjnych i programie studiów należy szukać na stronach internetowych tych uczelni.

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska