Loading...

Regulamin praktyk zawodowych dla studentów studiów pierwszego stopnia realizowanych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS

Na podstawie: USTAWY z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.) DZIAŁ IV. Studia i studenci, Rozdział 1. Organizacja studiów art. 166.1 ust. 2. oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r., § 13.1. i § 13.2. w sprawie Standardów Kształcenia…, jak również Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r., § 1 ust. 5 w sprawie zapewnienia studentom odbycia praktyk przewidzianych w standardach kształcenia oraz Zarządzenia nr 16/2009 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 marca 2009 r., § 1. w sprawie studenckich praktyk zawodowych, ćwiczeń terenowych i plenerów uchwalamy, co następuje:


§ 1.

Praktyki zawodowe są integralną częścią programów studiów zatwierdzonych przez Radę Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS.


§ 2.

Celem praktyki zawodowej jest zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności praktycznych, wykształcenie umiejętności zastosowania w praktyce wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie studiów, zapoznanie się studenta z organizacją i funkcjonowaniem urzędów, przedsiębiorstw i innych instytucji – przyszłych pracodawców – oraz z ich potrzebami i wymaganiami w stosunku do absolwentów studiów pierwszego stopnia realizowanych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS.


§ 3.

 1. Student studiów pierwszego stopnia jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w terminie i w wymiarze określonym przez program studiów.
 2. Na specjalnościach nauczycielskich praktyki pedagogiczne traktowane są jako praktyki zawodowe.
 3. Praktyki zawodowe realizowane są w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w okresie
 4. od 2-go do 6-go semestru studiów.
 5. W wyjątkowych wypadkach na studiach stacjonarnych, praktyka zawodowa może być zrealizowana w okresie zajęć dydaktycznych. Każdorazowo wymaga to uzyskania zgody Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.


§ 4.

Praktyki zawodowe będą realizowane w następującym wymiarze:

 1. na kierunku biologia – 3 tygodnie w 4-tym semestrze,
 2. na kierunku biotechnologia – 4 tygodnie w 4-tym semestrze,
 3. na kierunku geografia – 3 tygodnie w okresie od 4-tego do 6-tego semestru,
 4. na kierunku turystyka i rekreacja – 4 tygodnie w okresie od 2-go do 4-tego semestru (2 tygodnie po 2-gim semestrze i 2 tygodnie po 4-tym semestrze),
 5. na kierunku nauczanie biologii i chemii „Praktyka pedagogiczna z biologii” w gimnazjum – 3 tygodnie (60 godz.) w 5-tym semestrze,
 6. na kierunku nauczanie biologii i geografii „Praktyka pedagogiczna z biologii” w gimnazjum – 3 tygodnie (60 godz.) w 5-tym semestrze,
 7. na kierunku nauczanie biologii i geografii „Praktyka pedagogiczna z geografii” w gimnazjum – 3 tygodnie (60 godz.) w 5-tym semestrze,
 8. na kierunku nauczanie biologii i geografii „Praktyka pedagogiczna z przyrody” w szkole podstawowej odbywa się w 6-tym semestrze i trwa 3 tygodnie (60 godz.), z czego połowa grupy jest nadzorowana przez przedstawiciela Instytutu Biologii, druga połowa – przez przedstawiciela Instytutu Nauk o Ziemi.


§ 5.

 1. Praktyka zawodowa może być realizowana indywidualnie lub grupowo.
 2. Miejsce praktyki powinno odpowiadać ogólnym celom praktyki wynikającym z programu studiów.
 3. Dopuszcza się kilka form realizacji praktyki zawodowej:
  • w jednostkach gospodarczych, urzędach i instytucjach publicznych, naukowo-badawczych, laboratoriach, itp., a w przypadku praktyk pedagogicznych – w instytucjach oświatowych,
  • w formie obozu naukowego, udziału w pracach koła naukowego lub uczestnictwa w terenowych badaniach naukowych.
 4. Po uzyskaniu zgody Dziekana z odbywania praktyki zawodowej może być zwolniony student, który:
  • osobiście prowadzi działalność gospodarczą związaną z kierunkiem studiów,
  • jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w instytucji gwarantującej uzyskanie odpowiednich umiejętności zapisanych w programie studiów,
  • jest studentem lub absolwentem innej szkoły wyższej lub zawodowej i odbył lub odbywa praktykę zawodową w trakcie nauki,
  • uczestniczył lub uczestniczy w stażach i praktykach w przedsiębiorstwach krajowych lub zagranicznych gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych.
 5. W uzasadnionych przypadkach (np. choroba, ciąża, urlop macierzyński) Dziekan, po zasięgnięciu opinii Koordynatora praktyki, może wyrazić zgodę na:
  • realizację praktyki w innych formach niż wyżej wymienione,
  • zmianę terminu odbywania praktyki,
  • zwolnienie z obowiązku odbycia praktyki.


§ 6.

Student odbywający praktykę zawodową musi być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. Student ubezpiecza się indywidualnie. Okazanie dokumentu poświadczającego ubezpieczenie jest warunkiem uzyskania zgody Dziekana na odbycie praktyki. Sprawdzeniem dokumentu poświadczającego ubezpieczenie zajmuje się Dziekanat Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.


§ 7.

 1. Prowadzeniem spraw związanych z praktyką, na szczeblu Instytutu zajmuje się Koordynator Praktyki, którego powołuje Dziekan dla każdego kierunku studiów.
 2. Do zadań Koordynatora Praktyk należy:
  • kierowanie studenta na praktykę na wniosek studenta,
  • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad przebiegiem praktyki,
  • zaliczanie praktyki,
  • opiniowanie wniosków studentów do Dziekana o zmianę terminu odbycia praktyk,
  • opiniowanie wniosków studentów do Dziekana o zwolnienie z odbywania praktyki.


§ 8.

 1. Podstawą odbywania praktyki jest umowa Uczelni z Zakładem pracy, w którym praktyka będzie realizowana.
 2. Umowę o praktykę zawiera w imieniu Uczelni Dziekan.
 3. Szczegółowe wymagania w zakresie organizacji praktyk dla studentów nie ujęte w niniejszym Regulaminie znajdują się Ramowym Programie Praktyk.

§ 9.

Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie wypełnionego dzienniczka praktyk, potwierdzonego przez Zakład pracy, w której student odbywał praktykę. Zaliczenie odbywa się w semestrze, w którym odbywa się praktyka.

 

                                                            Dziekan
                                       Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS

 

Rada Wydziału BiNoZ na posiedzeniu w dniu 18.02.2009 r.
powyższy regulamin praktyk zaakceptowała

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska