Loading...

Uchwała Nr 6/2009 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, z dnia 20 maja 2009 r.

uzupełnienia do Regulaminu Studiów pozostające w gestii Rady Wydziału

(tekst jednolity, sporządzony na podstawie uchwały Senatu Nr XXI-6.7/06 z dnia 29 marca 2006 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Senatu Nr XXI-16.3/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. i Nr XXI-18.8/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.)

 

Ad. § 5

1. Szczególnie uzdolnieni i wyróżniający się ukierunkowanymi zainteresowaniami studenci mogą ubiegać się o zakwalifikowanie na studia wg Indywidualnego Programu po II roku studiów I stopnia lub na studiach II stopnia (bierze się pod uwagę wyniki studiów licencjackich), jeżeli uzyskali średnią ocen powyżej 4,5. O zakwalifikowaniu na studia według indywidualnego programu decyduje Rada Wydziału.
 

Ad. § 9

4. Przeniesienie studentów ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne jest możliwe, po uzyskaniu średniej ocen 4,5, a z innych kierunków zgodnie z punktacją ECTS. O przeniesieniu decyduje dziekan.
 

Ad. § 19

W szczególnych, uzasadnionych przypadkach, Rada Wydziału może wyrazić zgodę na zajęcia dydaktyczne, sprawdziany wiedzy i umiejętności, egzaminy dyplomowe a także przygotowanie prac dyplomowych w językach obcych.
 

Ad. § 24

1. Zajęciami o kontrolowanej obecności są: ćwiczenia, proseminaria, seminaria, konwersatoria, lektoraty, wychowanie fizyczne, zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe i praktyki. W przypadku opuszczenia (bez usprawiedliwienia) w ciągu semestru trzech i więcej zajęć, albo 1/5 ogólnej liczby godzin zajęć kontrolowanych z danego przedmiotu, dziekan może zastosować sankcje do skreślenia z listy studentów włącznie.
 

Ad. § 30

4. Niezaliczenie następujących przedmiotów, jeżeli są kontynuowane w kolejnym semestrze, uniemożliwia wpis warunkowy:
Kierunek biologia
   Dydaktyka biologii, geografii i przyrody
   Dydaktyka biologii i chemii
   Zoologia ogólna i systematyczna
Kierunek biotechnologia
   Biologia rozwoju roślin i zwierząt
Kierunek geografia
   Geografia regionalna Polski
   Geografia regionalna świata
   Marketing w turystyce
   Metody badań i modelowania w hydrografii
   Metody badań osadów czwartorzędowych
   Metody badań w geografii turyzmu
   Metody i techniki komputerowe w geomorfologii
   Metodyka kartografii
   Redakcja map i atlasów
   Sustainable use and protection of soils
   Środowiska sedymentacyjne
 

Ad. § 33

1. Rady naukowe Instytutów ustalają zasady zapisów na seminaria i listy osób uprawnionych do ich prowadzenia.

4. Egzamin dyplomowy (magisterski i licencjacki) jest egzaminem ustnym. Zakres egzaminu dyplomowego obejmuje:
   a) sprawdzenie wiedzy i umiejętności objętych programem studiów,
   b) znajomość tematyki związanej z tematem pracy dyplomowej,
   c) znajomość problematyki w zakresie wybranej specjalności.

5. Egzamin magisterski odbywa się przed komisją powołaną przez prodziekana ds. studenckich. W skład komisji wchodzą: przewodniczący, opiekun pracy i recenzent. Przewodniczącym komisji jest prodziekan, zastępca dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych ewentualnie dyrektor Instytutu.
Egzamin licencjacki odbywa się przed komisją powołaną przez prodziekana ds. studenckich. W skład komisji wchodzą: przewodniczący (nauczyciel akademicki ze stopniem doktora habilitowanego), opiekun pracy i recenzent (nauczyciele akademiccy ze stopniem co najmniej doktora).

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska