Loading...

Uchwała Nr 7/2009 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, z dnia 17 czerwca 2009 r.

wymagania stawiane pracom magisterskim i licencjackim wykonywanym na Wydziale BiNoZ

 1. Ustawienia strony:
  • format strony A4,
  • układ tekstu pionowy,
  • czcionka tekstu zasadniczego: Times New Roman 12 pkt, lub inna, uzgodniona z promotorem, tekst wyjustowany, odstęp między wierszami (interlinia) 1,5 wiersza, wcięcie akapitu 1,5 cm,
  • marginesy górny, dolny, prawy 2,5 cm,
  • margines lewy (na oprawę) 4 cm
 2. Układ pracy:
  • Strona tytułowa (wg wzoru),
  • Spis treści,
  • Wprowadzenie (Wstęp),
  • Rozdziały, podrozdziały,
  • Podsumowanie (Wnioski),
  • Bibliografia,
  • Załączniki,
  • Spis rysunków,
  • Spis tabel,
  • Spis załączników,
  • Streszczenie pracy w języku angielskim - dotyczy wyłącznie prac magisterskich (max. 0,5 - 1 strony)
 3. Formaty tytułów:
  • Rozdział – Times New Roman, 16 pkt, bold; odstęp przed 12 pkt, odstęp po 6 pkt, odstęp 1,5 wiersza, wyrównanie do lewej, automatyczne numerowanie hierarchiczne (1. Tytuł);
  • Podrozdział (I rzędu) –Times New Roman, 14 pt, bold; odstęp przed 12 pkt, odstęp po 6 pkt, odstęp 1,5 wiersza, wyrównanie do lewej, automatyczne numerowanie hierarchiczne (1.1. Tytuł);
  • Podrozdział (II rzędu) Times New Roman, 12 pt, bold, akapit 1,5 cm; odstęp przed 6 pkt, odstęp po 6 pkt, interlinia 1,5 wiersza, wyrównanie do lewej, automatyczne numerowanie hierarchiczne (1.1.1. Tytuł);
  • każdy rozdział powinien rozpoczynać się na nowej stronie, nowy podrozdział może być kontynuowany na stronie bieżącej; na końcu tytułów rozdziałów, podrozdziałów, tabel, schematów i rysunków nie należy umieszczać kropek
  • tytuły tabel – w nagłówku tabeli: Times New Roman, 10 pkt, bold, odstęp pojedynczy między wierszami; odstęp przed 12 pkt, odstęp po 6 pkt, wyrównanie do lewej, numerowanie automatyczne przez całą pracę
  • tytuły rysunków i schematów – w stopce: Times New Roman, 10 pkt, bold, odstęp pojedynczy między wierszami; odstęp przed 12 pkt, odstęp po 6 pkt, wyrównanie do lewej, numerowanie automatyczne przez całą pracę
 4. Formatowanie tabel:
  • czcionka: Times New Roman, 10-12 pkt, pojedynczy odstęp między wierszami, tekst w komórkach wyśrodkowany w pionie,
  • w tabelach nie należy pozostawiać pustych komórek,
  • w przypadku braku danych należy stosować następujący znak umowny: (—) zjawisko nie występuje
 5. Wzory
  • wzory należy wykonywać w module edycji wzorów ( Wstaw I Obiekt I MS Equation)
  • czcionka Times New Roman, 12 pt, kursywa
  • wzory powinny być wstawiane w tabeli bez widocznych krawędzi (2 kolumny, 1 wiersz); szerokość tabeli na całą szerokość pola strony; w lewej kolumnie powinien znaleźć się wzór, w prawej numer wzoru w nawiasie wg zasady „nr rozdziału, nr kolejny wzoru w rozdziale, np. (2.1.); szerokość prawej kolumny z numerem wzoru powinna wynosić 2 cm
  • we właściwościach obiektu „wzór” należy odznaczyć opcję „Przenoś nad tekstem”, wzór powinien być wyrównany w pionie i w poziomie w polu tabeli
 6. Przypisy dolne (nie stosować w odniesieniu do literatury cytowanej):
  • automatyczne, narracja ciągła w całej pracy, tekst wyjustowany, wielkość czcionki 10 pkt, pojedynczy odstęp między wierszami,
 7. Literatura
  • przy powoływaniu się w tekście pracy na źródła należy podać w nawiasie nazwisko autora, rok wydania; w przypadku 2 autorów – oba nazwiska, rok wydania; w przypadku 3 i więcej – nazwisko pierwszego autora i in., rok wydania; w przypadku pracy zbiorowej – nazwisko redaktora, rok wydania.
  • w zestawieniu bibliograficznym w każdej pozycji należy podać w kolejności: nazwisko autora, pierwsze litery imion autora, rok wydania, tytuł pracy, nazwę wydawcy, miejsce wydania, strony;
  • w zestawieniu bibliograficznym w przypadku powoływania się na publikacje w czasopismach należy podać: nazwisko autora, pierwsze litery imion autora, rok wydania, tytuł artykułu, tytuł czasopisma (kursywą), lub serii naukowej, kolejny numer, strony;
  • tytuły dzieł obcojęzycznych, nazwy wydawcy i miejsce wydania podaje się w języku oryginału, a elementy opisu zapisane alfabetami niełacińskimi należy podawać według obowiązujących zasad transkrypcji;
  • pod każdą tabelą, schematem i rysunkiem należy w taki sam sposób podać źródła, z których zostały one zaczerpnięte, lub informacje, że stanowią opracowanie własne autora lub też opracowanie własne autora na podstawie prac innych autorów;
  • przypisy dotyczące tabel, schematów i rysunków należy umieszczać bezpośrednio pod obiektem, przed opisem źródła
 8. Numeracja stron:
  • na dole (stopka), zewnętrznie, bez numeru na pierwszej stronie, czcionka Times New Roman 12 pkt.
 9. Wydruk I/II (promotor/recenzent) oprawa:
  • drukować jednostronnie
  • oprawa do uzgodnienia z promotorem
 10. Wydruk III (dziekanat) oprawa:
  • drukować dwustronnie (od spisu treści)
  • oprawa miękka o klejonym grzbiecie

 

                                                                                                  Dziekan

                                         prof. dr hab. Anna Tukiendorf

 

ZałącznikWielkość
Wzór strony tytułowej.doc148.5 KB

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska