Loading...

Uchwały Rady Wydziału

2009-03-18

w sprawie upoważniania młodszych pracowników nauki do sprawowania opieki nad pracami magisterskimi na Wydziale BiNoZ

2009-03-18

Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, na posiedzeniu w dniu 18 marca 2009 r., podjęła jednomyślnie uchwałę w sprawie wykazu przedmiotów, z których od roku akad. 2008/09 oceny wliczane są do średniej ocen za okres studiów:

2009-02-22

w sprawie określenia minimalnego dorobku naukowego (w systemie punktowej oceny) wymaganego od kandydatów ubiegających się o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora

Na podstawie przepisów ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dziennik Ustaw 2003 nr 65, poz. 595, art. 16 i 17 oraz 26 i 27, z późniejszymi zmianami jak w Dzienniku Ustaw 2005 nr 164, poz.1365, art. 251) Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi uchwala:

2009-02-22

w sprawie określenia minimalnego dorobku naukowego (w systemie punktowej oceny) wymaganego od kandydatów na stanowiska adiunkta, profesora nadzwyczajnego UMCS i profesora zwyczajnego

 Na podstawie art.116 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dziennik Ustaw nr 164, poz. 1365, art. 114 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu UMCS z dnia 14 czerwca 2006 (§100, punkt 2) Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi uchwala:

2009-02-22

w sprawie antyplagiatowej kontroli prac dyplomowych

W nawiązaniu do zarządzenia Rektora UMCS nr 26/2008 z 23 czerwca 2008 r. postanawia się:

Odstąpić od pełnej kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych ze względu na niskie ryzyko zagrożenia możliwością popełniania plagiatu na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale BiNoZ. Specyfika kierunków przyrodniczych wymaga od studentów samodzielnego, indywidualnego gromadzenia danych z badań terenowych albo badań laboratoryjnych.

2009-02-21

w sprawie podziału środków finansowych na badania statutowe i własne

2009-02-20

dotycząca Ustanowienia Nagrody im. Dr Anny Siedleckiej dla najlepszych absolwentów Wydziału BiNoZ

W związku z przyjętym jednogłośnie w dn. 22 grudnia 2004 roku przez Radę Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi wnioskiem Instytutu Biologii o ustanowienie corocznej Nagrody im. Dr Anny Siedleckiej dla najlepszych absolwentów naszego Wydziału (uzasadnienie w załączeniu), Rada Wydziału BiNoZ postanawia:

2009-02-19

dotycząca: kryteriów ustalania listy rankingowej kandydatów do stypendium z Funduszu Stypendialnego UMCS

W związku z Zarządzeniem rektora UMCS Nr 19/2002 z dn. 19 kwietnia 2002 r. o utworzeniu Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi uchwala następujące zasady kwalifikowania kandydatów (profesorów i doktorów habilitowanych) do tego stypendium:

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska